Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18805869 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-02-14
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa materiałów do budowy prototypu
Organizator:KMK Agro D. Kaźmierczak C. Mądry M. Kaźmierczak Spółka Jawna
Adres: ul. Poznańska 20, 63-000 Brodowo
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. średzki
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie ofertowe nr 02/2020
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów do budowy prototypu w postaci:
- Przekładni planetarnych - 2 szt.
zgodnych ze szczegółową specyfikacją opisaną w pkt. 11 ,,opis przedmiotu zamówienia".
Cel zamówienia
a. Zakup surowców i materiałów do stworzenia prototypu w celu skutecznego zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu i osiągnięcia jego celów i wskaźników.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów do budowy prototypu w postaci:
- Przekładni planetarnych - 2 szt.
zgodnych ze szczegółową specyfikacją opisaną poniżej:
Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
Przekładnia planetarna kątowa z pierścieniem zaciskowym przeznaczona do pracy cyklicznej o następujących minimalnych parametrach (dopuszcza się parametry równoważne lub lepsze):
- przełożenie i=50,
- prędkości maksymalnej: 3600rpm,
- momencie znamionowym: 1210Nm,
- z adapterem pod serwonapęd,
- o wale wyjściowym 35mm,
- średnicy kołnierza 114,3mm,
- średnicy rozstawu otworów montażowych 200mm,
- maksymalne luzy 8 arcmin,
- sprawność min 94%
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 24-02-2020
Miejsce i sposób składania ofert
a. osobiście w siedzibie firmy: KMK Agro D. Kaźmierczak C. Mądry M. Kaźmierczak Spółka Jawna, ul. Poznańska 20, 63-000 Brodowo.
LUB
b. pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: KMK Agro D. Kaźmierczak C. Mądry M. Kaźmierczak Spółka Jawna, ul. Poznańska 20, 63-000 Brodowo.
LUB
c. pocztą elektroniczną na adres mailowy: a.deska@kmkagro.com
Termin składania:2020-02-24
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: wrzesiński Miejscowość: KMK Agro, Pałczyn 29, 62-320 Miłosław
Harmonogram realizacji zamówienia
a. Zamówienie należy zrealizować w terminie nie dłuższym niż 35 dni od kolejnego dnia po dniu złożenia zamówienia/podpisania umowy. Przez wskazany termin realizacji rozumie się dostawę całości materiałów objętych przedmiotem zamówienia do miejsca realizacji zamówienia wskazanego w pkt. 9 niniejszego zapytania.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).
Wiedza i doświadczenie
a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
posiadanie niezbędnej wiedzy oraz dysponowanie odpowiednim doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).
Potencjał techniczny
a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających odpowiedni potencjał niezbędny do wykonania zamówienia (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).
Dodatkowe warunki
a. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
b. Termin składania ofert: decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert będą odrzucone.
c. Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
d. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części.
e. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
f. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do anulowania/zmian całości lub części zapytania ofertowego.
g. Po upływie terminu składania ofert zamawiający dokona oceny ofert i podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieści informację o wynikach postępowania, za pośrednictwem kanału użytego do upublicznienia zapytania ofertowego.
h. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
i. Podana oferta cenowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie oferent z tytułu należytej realizacji zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
j. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i formularza ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień. W takim przypadku Zamawiający:
- poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego oraz poinformuje wszystkich oferentów, którzy dotychczas złożyli oferty w ramach niniejszego postępowania.
k. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym zapytaniu i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Warunki zmiany umowy
a. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków realizacji zamówienia, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, a także zdarzeń losowych lub wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego (np. siła wyższa), których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania postępowania ofertowego.
b. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia w realizacji zamówienia - począwszy od pierwszego dnia spóźnienia, nie więcej niż 5% wartości kontraktu brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
a. Złożenie oferty na wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania potwierdzającej spełnienie wymogów i akceptację warunków oraz oświadczeń określonych w zapytaniu ofertowym.
b. Oferta musi być opatrzona pieczątką i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa - jeśli dotyczy).
c. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
d. Należy wypełnić wszystkie oznaczone gwiazdką (obligatoryjne) pola formularza. Pozostawienie pustych/niewypełnionych obligatoryjnych pól w formularzu ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty.
e. Do formularza ofertowego należy obowiązkowo załączyć karty katalogowe (lub inną dokumentację techniczną) oferowanych urządzeń, potwierdzające posiadanie parametrów opisanych w niniejszym zapytaniu
f. Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad określonych w zapytaniu ofertowym.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (złożonych w terminie oraz spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym) na podstawie kryteriów:
a. cena netto* realizacji całości zamówienia (waga kryterium 100 %) - maks. 100 pkt.
* w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez zamawiającego).
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg następującej formuły:
A n = (C min/Cr) x 100 x 100%
C min - cena minimalna w zbiorze
C r - cena oferty rozpatrywanej
A n - liczba punktów przyznana ofercie
Zamówienie udzielone zostanie podmiotowi, który uzyska w wyniku oceny powyższych kryteriów najwyższą liczbę punktów. Punkty zaokrąglane będą do 2 miejsc po przecinku.
Wykluczenia
a. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy (w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert) a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta/wykonawcę podpisu na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), którego częścią jest oświadczenie o braku występowania w/w powiązań.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
KMK AGRO D. KAŹMIERCZAK C. MĄDRY M. KAŹMIERCZAK SPÓŁKA JAWNA
Adres
Poznańska 20
63-000 Brodowo (wieś)
wielkopolskie , średzki
Numer telefonu
61 436 73 89
Fax
61 22 61 400
NIP
7861572061
Tytuł projektu
Wzrost potencjału innowacyjnego i konkurencyjności firmy KMK AGRO poprzez przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnego automatycznego paletyzatora AP 20
Numer projektu
RPWP.01.02.00-30-0084/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Agnieszka Deska
Kod CPV:42141300-2
Numer dokumentu:1233171, 02/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: