Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24565857 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-01-20
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów
Organizator:Urząd Gminy Dobra
Adres: Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. policki
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon 91 311 30 48 fax 91 424 15 45, 91 424-19-72.
E-mail:
Opis:Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów

Urząd Gminy Dobra zaprasza do składania ofert na cząstkowy zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów.

Przedmiot zamówienia obejmuje cząstkową dostawę w roku 2023 do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów wyszczególnionych w załączniku do niniejszej oferty.
Oferent musi zapewnić dostawę materiałów eksploatacyjnych na własny koszt na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Dobra, Ul. Szczecińska 16a, Dobra, 72-003 Dobra
w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy licząc od chwili otrzymania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku
I-go. Oryginalny, firmowany przez producenta urządzenia.
Zamawiający nie dopuszcza zamienników do urządzeń drukujących.
Oferent musi zapewnić możliwość dokonywania zamówień za pośrednictwem faksu, e-maila lub telefonicznie.
Koszty transportu ponosi Oferent.
Oferent musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego.
Ceny jednostkowe podane w ofercie mogą ulec zmianie tylko 1 raz w ciągu trwania umowy, nie wcześniej niż po 6-ciu miesiącach od podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza powyższą zmianę pod warunkiem, że inflacja wg stanu na dzień 31.01.2023 r. podana przez GUS będzie wyższa po okresie 6 m-cy od podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza w takiej sytuacji wzrost cen jednostkowych o powstałą różnicę. Zmiana cen jednostkowych następuje w oparciu o wniosek wykonawcy i wymaga podpisania aneksu do umowy.
Zamawiający dopuszcza odstąpienie od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 27.01.2023 r. do godz.15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy przy Ul. Szczecińskiej 16a lub przesłać przesyłką pocztową na adres Urzędu Gminy Ul. Szczecińska 16a w zamkniętych kopertach z dopiskiem :
,,Oferta na cząstkowy zakup i dostawę materiałów

eksploatacyjnych do drukarek i faksów ,,
Termin składania:2023-01-27
Wymagania:Umowa zostanie zawarta z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową. Ofertę należy złożyć przy wykorzystaniu druku Oferty cenowej załączonego do niniejszego zapytania.
Nie dopuszcza się składania ofert poprzez e-mail lub fax.
Kontakt:Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 424-19-72.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: