Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17380417 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-23
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarki
Organizator:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Adres: ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:91 43 05 211
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarki, zwanych dalej tonerami, dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Firlika nr 20, 71 - 637 Szczecin, w podziale na dwie części: CZĘŚĆ I: na potrzeby realizacji projektu nr POIS.02.04-00-00-0191/16 pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych (BANK DANYCH), 10 sztuk CZĘŚĆ II: na potrzeby realizacji projektu nr POIS.02.04-00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód (SZOW), 4 sztuki
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarki, zwanych dalej tonerami, dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Firlika nr 20, 71 - 637 Szczecin, w podziale na dwie części: CZĘŚĆ I: na potrzeby realizacji projektu nr POIS.02.04-00-00-0191/16 pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych (BANK DANYCH), 10 sztuk CZĘŚĆ II: na potrzeby realizacji projektu nr POIS.02.04-00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód (SZOW), 4 sztuki
Cel zamówienia
Zamówienie jest realizowane w celu zabezpieczenia materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do urządzeń wielofunkcyjnych użytkowanych przez RDOŚ w Szczecinie na potrzeby realizacji projektówi:
- nr POIS.02.04-00-00-0191/16 pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych (BANK DANYCH)
- nr POIS.02.04-00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód (SZOW)
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarki, zwanych dalej tonerami, dla RDOŚ w Szczecinie w podziale na dwie części:
CZĘŚĆ I: na potrzeby realizacji projektu nr POIS.02.04-00-00-0191/16 pn. ,,Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych" (BANK DANYCH), 10 sztuk
CZĘŚĆ II: na potrzeby realizacji projektu nr POIS.02.04-00-00-0108/16 pn. ,,Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód" (SZOW) 4 sztuki.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 30-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty w formie skanu wypełnionego Formularza ofertowego, którego zwór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, należy przesłać na adres e-mail:
magdalena.obuchowicz.@rdos.gov.pl, złożyć osobiście w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin lub przesłać pocztą na wskazany adres siedziby.
Termin składania:2019-05-30
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin
Harmonogram realizacji zamówienia
Od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium
1. Cena 60%
2. Termin dostawy 40%
Razem 100%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Liczba przyznanych punktów będzie sumą punktów za poszczególne kryteria, tj. ,,cenę" i ,,termin dostawy" oraz zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
P = PC + PT
gdzie:
P - całkowita liczba przyznanych punktów;
PC - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,cena";
PT - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,termin dostawy"
Obliczenie liczby punktów przyznanych w kryterium ,,cena" zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:
Cmin
Pc = -------------- x 100 x 60 %
C
gdzie:
PC - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,cena";
Cmin - najniższa ryczałtowa cena brutto oferty spośród ryczałtowych cen brutto wszystkich złożonych ofert;
C - ryczałtowa cena brutto ocenianej oferty.
Punkty w kryterium ,,termin dostawy" zostaną przyznane na podstawie poniższej tabeli:
Termin dostawy Liczba przyznanych punktów
do 7 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego 0
do 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego 40
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
Adres
Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
22 369 21 00
Fax
22 369 21 27
NIP
7010151052
Tytuł projektu
Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych.
Numer projektu
POIS.02.04.00-00-0191/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Magdalena Obuchowicz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
91 43 05 211
Kod CPV:30125110-5
Numer dokumentu:1186728, WOPN-PK.082.3.2017.MO
Źródło: Internet i własne
Załączniki: