Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-12-03
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw, zestawów gry planszowej z robotyki
Organizator:Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie
Adres: ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. konecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:511 134 690
E-mail:
Opis:Część 1 Zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw
Część 2 Zakup i dostawa zestawów gry planszowej z robotyki
na potrzeby projektu pn. ,,Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Cześć 1
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla animatora
zabaw tj.
o zestaw promarkerów co najmniej 12 kolorowy - 2 zestawy,
o klej Magie 45g z precyzyjną końcówką - 30 sztuk,
o klej Wikol 1 000g - 2 sztuki,
o blok rysunkowy A4 kolorowy - 20 sztuk,
o blok techniczny A3 kolorowy - 10 sztuk,
o blok techniczny A3 biały - 10 sztuk,
o karton kolorowy format co najmniej Al - zielony, czarny, czerwony, błękitny - po 3
sztuki z każdego koloru,
o papier ksero kolorowy mix 500 sztuk kartek - 2 sztuki,
o papier A4 kolorowy mix samoprzylepny - 4 sztuki,
o papier kolorowy mix brokatowy - 4 sztuki,
o klej brokatowy zestaw 6 kolorowy - 4 sztuki,
o pistolet do kleju mały - 4 sztuki,
o klej do pistoletu na gorąco wkłady 7-8 mm - 2 kg,
o klej brokatowy mix kolorów zestaw - 2 sztuki,
o brokat mix kolorów -- 2 zestawy,
o kredki ołówkowe grube trójkątne co najmniej 12 kolorowe - 2 zestawy,
o korektor w płynie - 4 sztuki,
o plastelina JOVI zestaw 10 kolorów po 150g - 6 sztuk,
o karteczki biurowe mix kolorów (kostka nieklejona) - 10 sztuk,
o farby w sprayu - 4sztuki złote i 4 sztuki srebrne,
o sztuczny śnieg w sprayu - 4 sztuki,
o gra Bierki - 4 sztuki,
o gra Memory ZOO - 2 sztuki,
o gra Kim Jestem - 2 sztuki,
o gra Dobble Zwierzaki - 2 sztuki,
o gra Dobble Auta - 2 sztuki,
o gra Dobble Harry Potter - 2 sztuki,
o gra Jenga Classie - 2 sztuki,
o gra Bed Bugs - 2 sztuki,
o gra Spadające małpki - 2 sztuki,
o gra Pytaki - 2 sztuki,
o gra Twister - 2 sztuki,
o gra Szacho-warcaby drewniane - 2 sztuki,
o gra Wsiąść do pociągu: Europa - 2 sztuki,
o szczudła dla dzieci - 2 zestawy,
o szablon do malowania twarzy i ciała (pies i kot) - 1 sztuka,
o zestaw Snazarroo stempelki +farby 3x2ml - 2 różne zestawy,
o odtłuszczacz skóry do tatuażu - 4 sztuki,
o 3 sztuki szablonów do tatuażu - śnieżynki, serduszka, gwiazdki,
o zestaw 2 części książki Vademecum Balonowe Kreacje - 1 sztuka,
o wytwornica babkowa Tornado - 2 sztuki,
o lina animacyjna Poli 15m - 2 sztuki,
o serpentyna papierowa mix kolorów - 10 zestawów,
o balony do modelowania Gemar 100sztuk Q 260 - 10 sztuk,
o farby do malowania twarzy - 10 sztuk w różnych kolorach,
o zestaw pędzli do malowania twarzy - 2 sztuki.
Cześć 2
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20 zestawów gry planszowej z robotyki -
Robot X
Miejsce dostawy; Dotyczy Części 1-2
Placówka Wsparcia Dziennego ,,Dobra Przestrzeń"
ul. Plac Wolności 14,
26-220 Stąporków.
Dostawa obejmuje także wniesienie oraz montaż przedmiotu zamówienia, w miejsce
wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu
zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego własnym transportem na własny koszt
i ryzyko. Koszt dostawy musi być wliczony w oferowaną cenę. Wykonawcy nie przysługuje
odrębne wynagrodzenie z tytułu dostawy.
Ilekroć w rozeznaniu cenowym przywołany jest produkt, to traktować to należy jako
wytyczną jakościową i dopuszcza się zakup produktów równoważnych, o parametrach nie
gorszych niż przywołane.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową należy złożyć dnia 06.12.2019 r. do godz. 9;00
w formie pisemnej w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132A. 26-220 Stąporków (pok. nr 2 - sekretariat). Oferty
można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30. z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy z dopiskiem na kopercie: Część .......(wpisać wybraną
cześć/i)
lub przesłać na adres e-mail: oferty-pwd@mgops.info.pl z dopiskiem w tytule
wiadomości: Część.....(wpisać wybraną cześć/i)
Termin składania:2019-12-06
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: Część 1 i 2 - do 20,12.2019
Wymagania:Warunki udziału w prowadzonym postępowaniu - zapytaniu cenowym oraz opis
sposobu dokonywania oceny ich spełniania.
Zamawiający nie określa szczegółowo w/w warunku.
4. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania
punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
4.1. Zamawiający dokona oceny ofert w części 1 i 2 na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena 100%
4.2 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4.3 Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
----------------------- x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką
możliwość przewiduje.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części
zamówienia.
6. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia. Oferta cenowa musi zawierać:
1. cenę brutto na część/ części na którą/e wykonawca składa ofertę
2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, albo
adres internetowy ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający
będzie mógł pobrać odpis,
8. Rozpatrywane będą jedynie oferty, które:
a) zostały złożone w terminie przewidzianym w pkt. 7
b) spełniają warunki, o których mowa w pkt. 3
c) odpowiadają przedmiotowi zamówienia określonemu w niniejszym zaproszeniu,
9. Zamawiający zaprosi do współpracy Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza
w oparciu o kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt 4 spośród tych ofert, które nie
podlegają odrzuceniu w oparciu o pkt. 8.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
11. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na
wybraną ofertę.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych warunków oferty, w
tym ceny.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzjelenia zamówienia bez podania
przyczyny.
Kontakt:Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do
15.30, pod nr telefonu 511 134 690 osoba do kontaktów Pan Krzysztof Grot.
Kod CPV:301900007, 37524000-7
Numer dokumentu:FK.26.12.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: