Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21270310 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-20
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa mebli biurowych
Organizator:Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego
Adres: Różana 17A, 61-577 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:61 663 62 90
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/49510
Opis:Postępowanie na: zakup i dostawę mebli biurowych dla osób z niepełnosprawnościami
Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.05.00-00-A023/20 - WSJO Uczelnią równych szans

Część 1
zakup i dostawa biurek z elektr. regulacją wys. (2 szt.)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Meble
Opis
W ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. ,,WSJO Uczelnią równych szans", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, w celu wzrostu dostępności Uczelni i jej oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
zakupiony zostanie sprzęt meblowy dla osób z niepełnosprawnościami, studiującymi/pracującymi lub chcącymi studiować/pracować w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego.
Przedmiotem zamówienia części I jest zakup wraz z dostawą w terminie do 14 dni roboczych włącznie od dnia podpisania umowy biurek z elektryczną regulacją wysokości - 2 szt.
Szczegółowy opis wymagań zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Okres gwarancji
2 lata od momentu dostawy

Część 2
zakup i dostawa foteli biur. z możliwością regul. (2 szt.)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Meble
Opis
Przedmiotem zamówienia części II jest zakup wraz z dostawą w terminie do 14 dni roboczych włącznie od dnia podpisania umowy foteli biurowych z możliwością regulacji - 2 szt.
Szczegółowy opis wymagań zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Okres gwarancji
2 lata od momentu dostawy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-05-28
Termin składania:2021-05-28
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań-Wilda
Miejscowość
Poznań

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań-Wilda
Miejscowość
Poznań
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
W ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. ,,WSJO Uczelnią
równych szans", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, w celu wzrostu dostępności Uczelni i jej oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zakupiony zostanie sprzęt meblowy dla osób z niepełnosprawnościami, studiującymi/pracującymi lub chcącymi studiować/pracować w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego.
Po zakończeniu procedury wyboru wykonawcy/ów zamówienia podpisana z nim/i zostanie umowa na realizację usługi, zawierająca wszystkie postanowienia Zapytania ofertowego.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku, gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna,
b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia, jak również ze względu na uzasadnione potrzeby Zamawiającego,
c) zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych bądź ze względu na zmianę okresu realizacji projektu nie będzie możliwości przeprowadzenia zamówienia,
d) zmiana wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia w przypadku dokonania przez Zamawiającego stosownych zmian w projekcie.
3. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyżej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, niezależne od woli człowieka i niemożliwe do uniknięcia, w szczególności zdarzenia takie jak pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, epidemie, pandemie, w tym pandemia COVID-19.
4. Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania siły wyższej w terminie 3 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność.
5. W przypadku wystąpienia siły wyższej termin realizacji umowy może zostać przedłużony o liczbę dni odpowiadającą okresowi opóźnienia wywołanego działaniem siły wyższej.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-05-20
Data ostatniej zmiany
2021-05-20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
W ramach kryterium ,,Cena brutto oferty" oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna według poniższego wzoru:
cena oferty z najniższą ceną/cena oferty ocenianej x 100 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
W ramach kryterium ,,Cena brutto oferty" oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna według poniższego wzoru:
cena oferty z najniższą ceną/cena oferty ocenianej x 100 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Magda Borkowska
tel.: 61 663 62 90
e-mail: magda.borkowska@wsjo.pl
Kod CPV:39121100-7, 39130000-2, 39110000-6, 39130000-2
Numer dokumentu:2021-5870-49510
Źródło: Internet i własne
Załączniki: