Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26444625 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-04
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa miału węglowego
Organizator:Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Przesmyk 1, 62-600 Koło
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. kolski
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/870621
Opis:2/DGZ/2024 Zakup i dostawa miału węglowego do celów energetycznych przeznaczonego do zużycia w Geotermia Koło Sp. z o.o. przy ulicy Przesmyk 1, 62-600 Koło, woj. wielkopolskie, do własnych urządzeń wytwórczych
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Miał węglowy - 1500 ton UWAGA: Proszę o podanie ceny za 1 GJ. Zamawiający zamierza kupić 1500 ton miału węglowego. Wymagania dotyczące miału węglowego w załączeniu.
OPZ.pdf
1 GJ 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Geotermia Koło Sp. z o.o.
Przesmyk 1
62-600, Koło (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/870621
Termin:
Zamieszczenia : 04-01-2024 15:25:00
Składania : 11-01-2024 10:30:00
Otwarcia : 11-01-2024 10:35:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/870621
Termin składania:2024-01-11
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.
Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na "Zakup i dostawa miału węglowego do celów energetycznych przeznaczonego do zużycia w Geotermia Koło Sp. z o.o. przy ulicy Przesmyk 1, 62-600 Koło, woj. wielkopolskie, do własnych urządzeń wytwórczych"
Należy podać cenę za 1 GJ miału węglowego
Warunek Zamawiającego: POCHODZENIE MIAŁU TYLKO Z POLSKICH KOPALNI
W prowadzonym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE JEST PODMIOTEM KORZYSTAJĄCYM ZE ZWOLNIENIA AKCYZY NA PODSTAWIE ART. 31A.1 PKT 8 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2008 R. O PODATKU AKCYZOWYM.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny oraz przez wypełnienie oraz załączenie do postępowania Formularza ofertowego stanowiącego załącznik do prowadzonego postępowania.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków
Osobą uprawioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Zbigniew Wojciechowski - Kierownik Działu Produkcji, Dystrybucji i Usług , od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, tel. 797-054-063.
W sprawach dotyczących platformy zakupowej osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Agnieszka Kabała - Specjalista ds. zamówień publicznych, funduszy unijnych i analiz, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, tel. 63 26-17-013
Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?
Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:
zaproszeniem do złożenia oferty lub/i
zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub
zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu.
W przypadku pytań:
technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Termin realizacji - Rozpoczęcie dostaw po ustaleniu z Zamawiającym - Pan Zbigniew Wojciechowski - Kierownik Działu Produkcji, Dystrybucji i Usług, tel. 797-054-063, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, adres e-mail: zwojciechowski@geotermiakolo.pl Realizowanie dostaw w miesiącach styczeń-luty 2024 r. w łącznej ilości 1 500 ton Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Warunki płatności - Przelew minimum 45 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Zawartość siarki - nie większa niż 0,8%. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Certyfikaty jakości - Dostawca zobowiązany jest posiadać do dostarczonego węgla Certyfikat Jakości Węgla, potwierdzający wymagane parametry węgla i przekazać go najpóźniej w dniu dostawy. Brak powyższych dokumentów będzie stanowić dla Zamawiającego podstawę odmowy przyjęcia danej dostawy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Dodatkowe badania - Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badań w zakresie zgodności jakości dostarczonego węgla z parametrami potwierdzonymi przez Dostawcę Certyfikatem Jakości Węgla. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Reklamacja - Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości w terminie 21 dni od daty dostawy. Reklamacja jakościowa dotyczyć może w szczególności wartości opałowej, zawartości w nim popiołu, wilgotności oraz siarki. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
8 Formularz ofertowy - W tym miejscu proszę załączyć wypełnione i podpisane dokumenty wymagane przez Zamawiającego. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Formularz ofertowy.p [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
9 Wzór umowy - Proszę o wypełnienie w umowie potrzebnych danych, zaparafowaniu każdej strony i załączeniu skanu umowy (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Wzór umowy.pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
10 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Oświadczenie proszę wydrukować, wypełnić i załączyć do postępowania. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
oświadczenie o spełn [...].doc
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
11 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - Oświadczenie proszę wydrukować, wypełnić i załączyć do postępowania. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
oświadczenie na pods [...].doc
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
12 RODO - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
RODO- klauzula infor [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Agnieszka Kabała
Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Przesmyk 1
62-600 Koło
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 870621, 2/DGZ/2024
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: