Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20466436 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-12-24
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa mięsa i wędlin
Organizator:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
Adres: ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Tarnobrzeg
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/fax (15) 823-07-38, 822-60-97 , tel.15 856 76 51
E-mail:
Opis:Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na zakup i dostawę w 2021 roku mięsa i wędlin dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
Zaproszenie do składania oferty - na zakup i dostawę: mięs i wędlin dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Podstawa prawna; zgodnie z przepisem art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej Ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30000 euro.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakup z dostawą do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu mięs i wędlin,CPV: 151 19000-5, 15131130-5; wymienionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
2. Ilość i asortyment sprzedaży i dostawy w/w mięs i wędlin, podana w załączniku formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania MOPR.
3. DOSTAWA artykułów będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb zamawiającego zgłoszonych pisemnie, faksem lub telefonicznie na 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą.
4. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce i termin złożenia ofert.
Oferty można składać w następujący sposób:
- Drogą mailową na adres mopr@mopr.pl - skany wypełnionych dokumentów lub w siedzibie MOPR Tarnobrzeg Ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg,
Oferty należy składać do dnia 30 grudnia 2020 roku. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2020-12-30
Miejsce i termin realizacji:II. Wymagany termin realizacji zamówienia: dostawy sukcesywne według potrzeb zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.
Wymagania:4. Kryteria wyboru oferty : cena brutto 100%
Zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższa cenę za całość zamówienia wraz z dowozem.
5. Istotne warunki zamówienia:
1. Towar winien być dostarczony do zamawiającego w początkowym terminie przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości Środek transportu musi odpowiadać warunkom sanitarnym oraz przepisom HACCP.
2. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku złej jakości (kończącego się terminu ważności).
- W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty (cena winna obejmować cenę mięs i wędlin i koszty dowozu, ) związane z ofertą,
-Nie dopuszcza się sytuacji zwiększenia ceny w ciągu trwania umowy.
6. Sposób przygotowania oferty.
Prosimy o przesłanie ofert wg Formularz ofertowy wykonawcy - załącznik nr 1. wraz z parafowanym projektem Umowy -wzór załącznik nr 2
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
O wynikach postępowania uczestnicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub pisemnie.
Uwagi:8. Ochrona danych osobowych
1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, z siedzibą przy ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mopr.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
5. Dane osobowe będą ujawniane Wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przecho\\\\\\\\\\\\\\\\ywrane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy.).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
Kontakt:9. Osoba do kontaktu:
Aneta Luchowska. tel.15 856 76 51
Kod CPV:151 19000-5, 15131130-5
Numer dokumentu:AG.26.2.21/2.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: