Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23312403 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-05-30
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa mikroskopu metalograficznego do badań materiałowych
Organizator:ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SP. Z O.O
Adres: Gosławicka 2D, 45-446 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:664 487 183
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/111384
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/POIRATRIUM/2022 na zakup i dostawę mikroskopu metalograficznego do badań materiałowych w świetle odbitym i przechodzącym - 1 szt.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0305/17 - Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo - Rozwojowego technologii druku wielkoformatowego i materiałów samoprzylepnych

Część 1
Mikroskop metalograficzny do badań materiałowych w świetle

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mikroskopu metalograficznego do badań materiałowych w świetle odbitym i przechodzącym - 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
? możliwość obserwacji próbki w świetle odbitym jak i przechodzącym,
? rewolwer mikroskopowy minimalnie 4 gniazdowy,
? mikroskop minimalnie 3 okularowy (2x tubus okularowy + kamera cyfrowa)
? zakres powiększeń całkowitych nie gorszy niż x6,3 - x126,
? regulacja rozstawu źrenic nie gorsza niż 50mm - 70mm,
? stolik przedmiotowy nie mniejszy niż 220mm x 120mm,
? pokrowiec na mikroskop,
? minimalnie 4 obiektywy: x5, x10, x20, x50,
? oświetlacz diaskopowy LED (lub halogenowy) w układzie Kohlera,
? współosiowe pokrętła regulacji mikro ze sprzęgłem regulacji makro,
? kamera cyfrowa mikroskopowa do akwizycji zdjęć o parametrach nie gorszych niż 5Mpix, 30 FPS, interfejs USB 3.0 lub lepszy, rozmiar piksela nie gorszy niż 2,5mic x 2,5mic, migawka o parametrze nie gorszym niż 1/30sec,
? oprogramowanie do kamery cyfrowej umożliwiające przesył i edycję zdjęć kompatybilne z Windows 10, posiadanym przez zamawiającego,
? oprogramowanie umożliwiające składanie zdjęć w osiach X,Y oraz Z,
? polaryzator do oświetlaczy episkopowych oraz diaskopowych,
? gwarancja minimum 24 miesiące,
? instrukcja w języku polskim,
? znak CE.
Urządzenie ma być fabrycznie nowe, nieużywane i nieregenerowane.
Wraz z ofertą wymagane jest złożenie specyfikacji technicznej urządzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości postępowania, do momentu wybrania najkorzystniejszej oferty.
W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój cała dokumentacja związana z zapytaniem ofertowym m.in. oferta, korespondencja w Dostawcami, umowa, FV, protokoły odbioru zostaną przedłożona do Instytucji Zarządzającej, jak również cena oferty zostanie podana w rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego.
Zamawiający nie podlega ustawie PZP.
Dostawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych czynności w celu prawidłowego działania urządzeń, tj.: ich dostawę, instalację oraz udzielenia instruktażu.
Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za wykonanie zamówienia, zaliczkę do wysokości 20 %.
Płatność końcowa będzie wynosić min. 80% wartości zamówienia po dostarczeniu, instalacji i instruktażu.
Termin wykonania zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Okres gwarancji
Minimum 24 m-ce, zgodnie z zapytaniem
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-08
Termin składania:2022-06-08
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
opolskie
Powiat
Opole
Gmina
Opole
Miejscowość
Opole
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów, danych teleadresowych, zmiany przepisów prawa, wynagrodzenia i terminu płatności), na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:
? zmiany istotnych regulacji prawnych,
? zmiana terminu realizacji projektu,
? utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części,
? gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą lub Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
? wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej (za działania siły wyższej uznaje się np. epidemie, pandemie, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne, wojna, stany wyjątkowe i inne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania);
? wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
? wystąpienie obiektywnych opóźnień w dostawie materiałów bądź surowców niezbędnych do wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
? konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
? wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy:
? jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
? jeżeli zmiany będą następstwem działań organów państwowych o czas niezbędny,
? w przypadku działania siły wyższej opisanej w pkt 11.2,
? w przypadku udokumentowanego braku surowców i podzespołów do produkcji.
5) Zmiana sposobu wykonania umowy:
? Zmiany technologiczne wywołane w szczególności:
- Niedostępnością na rynku materiałów/urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji przetargowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów/urządzeń lub siłą wyższą,
- Pojawieniem się na rynku nowych materiałów/urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
- Koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
- Konieczność zmian technologicznych prowadzących do obniżenia kosztów eksploatacji urządzeń,
- Udokumentowany brak podzespołów do produkcji.
Zawarcie aneksu do Umowy z dostawcą z jakichkolwiek przyczyn wymaga ich bezwzględnej akceptacji przez obie strony umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.
Należy również dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
Należy również dostarczyć specyfikację techniczną oferowanego urządzenia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-05-30
Data ostatniej zmiany
2022-05-30 14:02:14

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto za realizację zamówienia - 90 pkt,
Pa= Cmin/ Ca x 90 pkt, gdzie:
Pa- liczba punktów dla Oferty nr ,,a" w kryterium ,,cena",
Cmin- najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich Oferentów,
Ca- cena całkowita Oferty ,,a".
Zgodnie z zapytaniem.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji - 10 pkt
Pa- liczba punktów dla Oferty ,,a" w kryterium ,,okres gwarancji",
Ga- okres gwarancji wskazany w Ofercie ,,a"
Gmax- najdłuższy okres gwarancji wśród wszystkich ważnych Ofert będących przedmiotem oceny.
Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Tomasz Juchkiewicz
tel.: 664 487 183
e-mail: t.juchkiewicz@atrium.com.pl
Kod CPV:38513000-4
Numer dokumentu:2022-29583-111384, 17/POIRATRIUM/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: