Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-04-27
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa namiotów ogrodowych
Organizator:Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze
Adres: ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra
Województwo / powiat: lubuskie, pow. Zielona Góra
Państwo: Polska
Telefon / fax:570 217 017
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zakup i dostawa namiotów ogrodowych w ramach projektu "Lepsze jutro II" Zadanie 3. Integracja społeczna
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i namiotów ogrodowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w Punktach Aktywizacji Społeczno-Zawodowej zlokalizowanych w Zielonej Górze i powiecie zielonogórskim.
Dostawy namiotów ogrodowych wymienionych w Szczegółowym opisie zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 Zapytania ofertowego będą odbywały bezpośrednio do wyznaczonych Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.
Zadanie 3. projektu "Lepsze jutro II" realizowane jest przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup i dostawa namiotów ogrodowych wymienionych w Szczegółowym opisie zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 Zapytania ofertowego w ramach projektu pn. ,,Lepsze jutro II" Zadanie 3. Integracja Społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej realizowanego przez ZIT Zielona Góra.
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego.Dostawy namiotów ogrodowych wymienionych w Szczegółowym opisie zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 Zapytania ofertowego będą odbywały bezpośrednio do wyznaczonych Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.
Dostarczone namioty ogrodowe powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, niepowystawowe, wolne od wad, przygotowane do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych, posiadać instrukcję w języku polskim.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 08-05-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych,
65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 17, pok. nr 2 w godzinach 8.00 - 16.00 do dnia 08.05.2020 r.
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem Zamawiającego i adnotacją: ,,Zakup i dostawa namiotów ogrodowych w ramach projektu ,,Lepsze jutro II" Zadanie 3. Integracja społeczna. Nie otwierać";
Ofertę można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera;
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferta złożona w terminie oraz zgodna z przedmiotem zamówienia ważna jest przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Termin składania:2020-05-08
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubuskie Powiat: zielonogórski Miejscowość: Zielona Góra
Harmonogram realizacji zamówienia
Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do 02.06.2020 r. od dnia zawarcia umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego ( 50 km. od Zielonej Góry ) w zależności od realizowanej części zamówienia. Termin realizacji dostawy liczony jest od dnia podpisania umowy. Jeżeli ostatni dzień dostawy wypada w sobotę/niedzielę lub święto, wtedy dostawę można zrealizować następnego dnia. Dostawca podpisze umowę w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach:
1. Formularz oferty - załącznik nr 1,
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 2 - oświadczenie musi być aktualne na dzień składania oferty,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 3,
4. co najmniej 3 rekomendacje od dotychczasowych kontrahentów z wykonania podobnej usługi,
5. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy,
6. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku, gdy przedmiot zapytania będzie realizowany w ramach prowadzonej działalności).
Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Oferta Wykonawcy, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu nie będzie rozpatrywana.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty na, podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy gdy:
- ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę;
- wystąpią obiektywne niezależne od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
Dopuszcza się zmianę zapisów umowy, gdy zaistnieje siła wyższa niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy tj. okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego.
Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferent może obniżyć kwotę do możliwości Zamawiającego;
3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zmówienie (składającego ofertę):
a) wypełniony Formularz oferty - załącznik nr 1,
b) wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 2 - oświadczenie musi być aktualne na dzień składania oferty,
c) co najmniej 3 rekomendacje od dotychczasowych kontrahentów z wykonania podobnej usługi,
d) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy,
e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku, gdy przedmiot zapytania będzie realizowany w ramach prowadzonej działalności).
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane wg poniższego kryterium (znaczenia), na podstawie danych wynikających z oferty cenowej Wykonawcy.
W ramach kryterium ,,cena oferty" (wskaźnik oznaczony jako ,,C") - oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt i zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:
najniższa oferowana cena oferty za zadanie
C = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej za zadanie
Cenę oferty należy skalkulować jako kwotę stanowiącą całkowity wydatek ponoszony przez zamawiającego z tytułu wykonania wszystkich świadczeń wymaganych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia po stronie wykonawcy.
Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z danymi zawartymi w Formularzu Ofertowym - załącznik nr 1 niniejszego Zapytania.
Ceny jednostkowe brutto (wraz z podatkiem VAT) muszą zostać podane w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość przyznanych punktów to 100 pkt.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z wezwania do wyjaśnień treści oferty, uzupełnienia dokumentów lub poprawienia oczywistych pomyłek.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższa ilość punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny przedstawionej w ofercie, jeżeli przewyższy ona kwotę przewidzianą w budżecie.
Wykluczenia
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty Wykonawcy zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Adres
Stanisława Staszica 4
65-175 Zielona Góra
lubuskie , Zielona Góra
Numer telefonu
684703303
Fax
684553304
NIP
9730819094
Tytuł projektu
Lepsze jutro II
Numer projektu
RPLB.07.04.02-08-0001/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Katarzyna Matyjasek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
570 217 017
Kod CPV:39142000-9
Numer dokumentu:1243716
Źródło: Internet i własne
Załączniki: