Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24774804 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-28
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa obuwia i odzieży
Organizator:Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Adres: ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz
Województwo / powiat: łódzkie, pow. łowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.46/837-56-11,12 lub 13 wew. 273, Fax: 46/837-59-91
E-mail:
Opis:zakup i dostawa obuwia i odzieży dla personelu Transportu Medycznego.
1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Zakup i dostawa obuwia i odzieży dla personelu Transportu Medycznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego - tabela asortymentowo - ilościowo - cenowa i parametry wymagane i oferowane.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę pisemną prosimy złożyć w siedzibie Zamawiającego -
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz w zamkniętej kopercie z napisem ,,Oferta na dostawę obuwia i odzieży dla personelu Transportu Medycznego" najpóźniej do dnia 14.03.2023r. do godz. 12;00 w sekretariacie ZOZ zlokalizowanym w budynku administracji, II piętro, pok. 213 lub przesłać na adres: Zespól Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz .
Otwarcie ofert:Otwarcie oferty nastąpi w dniu 14.03.2023r. o godz.12;10 w sali konferencyjnej ZOZ w Łowiczu - budynek administracji II piętro.
Termin składania:2023-03-14
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia :
2.1 Termin dostawy max. 30 dni od daty złożenia zamówienia.
Wymagania:Zgodnie z art. 2 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz 1129) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż wartość zamówienia nie przekracza 130 000 złotych.
2.2 Płatności w termie 60 dni od daty dostawy odzieży do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
Zamawiający prosi o przesyłanie zapytań do zapytania ofertowego dodatkowo formacie WORD.
- Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Kryteria wyboru Wykonawcy :
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty kryterium wyboru będzie cena brutto 100 % . Przez kryterium cena brutto oferty, Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto podaną w ofercie wyliczoną według cen jednostkowych zamieszczonych w tabelach asortymentowo - ilościowo -cenowej będącą integralną częścią oferty i stanowiącą załącznik do niniejszego formularza oferty.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
specyfikację techniczną proponowanego przez niego towaru (np. materiały informacyjne, ulotki, katalogi itp.) w języku polskim, potwierdzające parametry oferowanego urządzenia.
Sposób obliczenia ceny oferty:
Wartość netto = cena jednostkowa netto x szacunkowe potrzeby Kwota podatku VAT = wartość netto x stawka podatku VAT Wartość brutto = wartość netto + kwota podatku VAT
Cena jednostkowa brutto podana w formularzu służy jedynie do wewnętrznych rozliczeń zamawiającego.
5. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Ofertę prosimy złożyć poprzez wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania wraz z tabelą asortymentowo-ilościowo -cenową na podstawie, której sporządzono ofertę żal. nr 1.
W przypadku przesłania oferty pocztą decydująca jest data wpływu do siedziby Zespołu Opieki Zdrowotnej potwierdzona pieczęcią kancelaryjną ZOZ.
Oferta winna być podpisana przez osobę wymienioną w dokumentach uprawniających do występowania w obrocie prawnym.
6. Wybór oferty:
Umowa zostanie podpisana na podstawie projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 z Oferentem, którego oferta będzie spełniała wymagania zamawiającego i będzie najkorzystniejsza cenowo.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania ofertowego.
7. Oferty złożone lub nadesłane do Zamawiającego po wyznaczonym terminie będą odesłane Wykonawcy niezwłocznie bez ich otwierania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.
10. Zamawiający uzna ofertę za ważną, jeżeli będą wypełnione wszystkie pozycje w zestawieniu asortymentowo - ilościowo - cenowym stanowiącym integralną cześć oferty.
11. Złożenie jednej ważnej oferty, upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy.
12. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez ważnych przyczyn.
13. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja Oferentom.
14. Oferta złożona w toku zapytania ofertowego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy zapytanie ofertowe zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty.
15. Organizator niezwłocznie powiadomi uczestników zapytania ofertowego o jego wyniku albo o zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru.
16. Organizator albo uczestnik z zapytania ofertowego może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeśli strony tej umowy inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu
z nim wpłynęła na wynik zapytania ofertowego w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
17. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od wpływu terminu składania ofert.
Kontakt:3. Sposób uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zamówienia:
- osoba do kontaktu:
Paweł Ciechański - Inspektor ds BHP tel. 46 837 56 11-13 wew. 256 Karolina Lenart - Referent tel. 46 837 56 11-13 wew. 273
- Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia Wykonawcy składać do Zamawiającego drogą elektroniczną karolina.lenart@zoz.pol.pl.
Numer dokumentu:ADT.26.12.2023.KL
Źródło: Internet i własne
Załączniki: