Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-11-23
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa odzieży i obuwia
Organizator:Powiat Ełcki
Adres: ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. ełcki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 87 619 77 70; fax.:87 619 74 90;
E-mail:
Opis:Zapytanie cenowe - DOSTAWA odzieży

2. Przedmiot zamówienia:

zakup i dostawa odzieży i obuwia dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej zgodnie ze szczegółowym opisem (załącznik Nr 2).
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce i termin złożenia ofert do dnia 29.11.2022r, godz. 10:00: - Dom Pomocy Społecznej Ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Ełcka 1, SEKRETARIAT, lub mailem: zp@dpsnwe.pl Koperta, opakowanie lub mail powinno być opisane: ,,Oferta cenowa na zakup i dostawę odzieży i obuwia dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Nie otwierać przed 29.11.2022r, godz. 10:15"
Otwarcie ofert:6. Termin otwarcia ofert: 29.11.2022r, godz. 10:15
Termin składania:2022-11-29
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia do 28.12.2022r
Wymagania:4. Okres gwarancji: 6 miesięcy
7. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty dostawy.
9. Sposób przygotowania oferty: Oferent powinien sporządzić ofertę w formie pisemnej, w języku polskim.

Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do wystawiania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątką imiennymi.
Kontakt:8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Elżbieta Gawecka.
Numer dokumentu:ZOC/DPSNWE/6/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: