Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21120780 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-04-23
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa odzieży operacyjnej
Organizator:Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
Adres: ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Krosno
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 13 43 78 466
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
zaprasza do złożenia ofert na: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z zm.)
1. Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa odzieży operacyjnej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do ZO
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=15123734
5. Termin złożenia oferty: 27.04.2021 r., godz. 10:00
Otwarcie ofert:6. Termin otwarcia ofert: 27.04.2021 r. godz. 10:15
Termin składania:2021-04-27
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia:
4 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Warunki realizacji zamówienia (warunki płatności, termin dostawy, termin gwarancji) Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej faktury.
Wymagania:4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: (cena, termin płatności, dostawy)
Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium - najniższa cena brutto. Cena 100%
8. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polski w postaci elektroniczne. Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/ lub mailowo na adres: sezam.szpital@krosno.med.pl w tytule podając numer postępowania.
Uwagi:9. Klauzula RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
1.Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, tel./fax.l3 43 78 497
?Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: na podstawie art. 39 ustawy Pzp.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
?Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
w sprawach merytorycznych - Dorota Kostrzewa - telefon 13 43 78 680
w sprawach formalnych (proceduralnych) - Dawid Cysarz telefon 13 43 78 466,
Numer dokumentu:EZ/214/34/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: