Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14585751 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-12-12
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa oleju napędowego
Organizator:Gminne Usługi Komunalne w Wicku
Adres: ul. Lazurowa 10C, 84-352 Wicko
Województwo / powiat: pomorskie, pow. lęborski
Państwo: Polska
Telefon / fax:59 8 661 691, 609 362 878
E-mail:
Opis:Zakup i dostawa oleju napędowego dla pojazdów Gminnych Usług Komunalnych w Wicku w 2018 r.
Zapytanie ofertowe
"Zakup i dostawa oleju napędowego dla pojazdów Gminnych Usług Komunalnych w Wicku
w 2018 r."
2. Przedmiot zamówienia: Dostawa paliw płynnych, w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie od dnia
podpisania umowy do 31.12.2018 roku. Szczegółowe warunki wzajemnej współpracy określa umowa, której wzór
jest załącznikiem do niniejszego zapytania.
Miejscem realizacji dostaw jest zbiornik z dystrybutorem znajdujący się na terenie Gminnych Usług Komunalnych
w Wicku, ul. Lazurowa 10C.
W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości szacunkowej:
- olej napędowy ON - 29 000 litrów
Dostawa paliwa realizowana będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce i termin składania ofert (termin składania ofert jest to data i godzina otrzymania oferty przez
Zamawiającego):
l.Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 18.12.2017r, do godziny 08:00
2. Miejsce składania ofert pisemnych:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnych Usługach Komunalnych
ul. Lazurowa 10C, 84-352 Wicko, pokój nr 2. do dnia 18.12.2017r, do godziny 08:00
3. Miejsce składania ofert w wersji elektronicznej:
Oferty w wersji elektronicznej należy wysyłać na e-mail osoby wskazanej do kontaktu:
sekretariat.guk@wicko.pl do dnia 18.12.2017r., do godziny 08:00
4. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową oferta musi wpłynąć do dnia 18.12.2017r, do godz.
08:00
Termin składania:2017-12-18
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 roku.
Wymagania:4. Okres gwarancji: oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw
płynnych.
5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
6. Inne istotne warunki zamówienia:
- wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w procentach
- udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy
- cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.
8. Warunki płatności: Fakturowanie będzie obejmowało miesięczne okresy sprzedaży z 30-dniowym terminem
płatności od dnia dostarczenia faktury.
9. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Cenę oferty
należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania. Cena podana w ofercie powinna być
wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna obejmować
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez
zamawiającego.
Wykonawca określi cenę paliw na podstawie cen obowiązujących w dniu 12.12.2017r.
Kontakt:Osoba do kontaktów:
Kierownik GUK Wicko
Adam Kleina
Telefon: 609 362 878
e-mail: sekretariat.guk@wicko.pl
Numer dokumentu:OB 271.3.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: