Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24574106 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-01-23
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego
Organizator:Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Suminie
Adres: Sumin 38, 83-200 Starogard Gdański
Województwo / powiat: pomorskie, pow. starogardzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:TEL.: 0585621078, tel. kom. 795-434-385
E-mail:
Opis:Rozeznanie cenowe
Zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie"
Zadanie: ,,Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Suminie"

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego Suminie, Sumin 38, 83-200 Starogard Gdański w ilości szacunkowej 17000 litrów.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość: zmniejszenia/zwiększenia ilości dostawy oleju stosownie do potrzeb.

Wykonawca dostarczy olej opałowy lekki autocysterną do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Suminie w godz. 7:00 - 13:00. Autocysterna musi być wyposażona w urządzenie dystrybucyjne - instalację pomiarową do paliw płynnych oraz posiadać aktualne na dzień dostawy świadectwo legalizacji / certyfikacji urządzeń dystrybucyjnych w autocysternie. Zamawiający dysponuje zbiornikami na olej opałowy o łącznej pojemności 8000 litrów (8 zbiorników o pojemności 1000 litrów każdy). Koszty transportu pokrywa Wykonawca.

Jednostkowe dostawy oleju odbywać się będą w ilości szacunkowej około 4000 litrów.

Wykonawca zrealizuje jednostkową dostawę w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania do godz. 13:00 zamówienia nadanego telefonicznie lub faksem przez Zamawiającego, przy założeniu, że zamówienie zostało złożone w dniu roboczym.

Do każdej jednostkowej dostawy Wykonawca dołączy aktualny atest jakościowy producenta paliwa lub poświadczoną przez niego kopię atestu dotyczącą dostarczonej partii paliwa oraz dokument o obowiązujących aktualnie cenach hurtowych oleju opałowego, dostępnych na stronie internetowej producenta.
Do dostaw oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych stosuje się wymagania jakościowe określone w normie PN-C 96024 : 2011. (L1).

Dostawy do Zamawiającego będą rozliczane i fakturowane w ilościach mierzonych w temperaturze rzeczywistej - ilość oleju określona na fakturze musi być zgodna ze wskazaniem licznika urządzenia napełniającego zamontowanego przy autocysternie.

Rodzaj zamówienia - dostawa.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty można składać:

1) w siedzibie Zamawiającego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Suminie, Sumin 38, w pokoju nr 101 (kancelaria), parter.

2) przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Suminie, Sumin 38, 83-200 Starogard Gdański.

3) Przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pspsumin.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 02.02.2023r. godz. 15.00
Otwarcie ofert:Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Suminie, Sumin 38, 83-200 Starogard Gdański, w pokoju nr 101 (kancelaria) /parter/ w dniu 03.02.2023r. o godz. 10.00.
Termin składania:2023-02-02
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania: od dnia 03.02.2023r. do dnia 15.12.2023r.
Wymagania:DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , KTÓREGO WARTOŚĆ JEST RÓWNA LUB PRZEKRACZA KWOTĘ 130 000 ZŁ

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 2, ust. 1, pkt1 USTAWY z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Suminie.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1) Wykonawca musi wykazać, że jest uprawniony do obrotu paliwami ciekłymi i posiada wymaganą przez prawo koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC), wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. Z 2020r., poz. 833, z późn. zm.),

2) Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył : oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu i koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) Dla uznania, że Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu,

3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu,

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie

przedłożonych dokumentów lub oświadczeń na zasadzie ,,spełnia/nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

1) ,,OFERTA" - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;

3) Koncesja na obrót paliwami ciekłymi.

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do Zapytania

ofertowego;

5) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o których mowa pkt. 3 i 5 mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną

(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców.

Oświadczenia lub dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mają obowiązek przekazywać na piśmie. Oświadczenia lub dokumenty, wnioski, zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego za pomocą maila, a następnie niezwłocznie potwierdzają pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę są przekazywane Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej sekretariat@pspsumin.pl a następnie pisemnie na adres Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Suminie, Sumin 38, 83-200 Starogard Gdański.
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę mailem lub pisemnie faktu otrzymania każdej informacji.
Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa.

VIII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
W przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub dokumentów przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby wskazane w pkt 2 albo 3. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu z napisem ,,Tajemnica przedsiębiorstwa", trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane na otwarciu ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być kompletna.
W przypadku, gdy jakikolwiek składnik wzoru oferty nie dotyczy Wykonawcy należy wpisać ,,nie dotyczy".
Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą ,,Za zgodność z oryginałem", poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela /uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy.
Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników.
Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
W przypadku ofert przesłanych pocztą tradycyjną liczy się data stempla pocztowego.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

XI. Sposób złożenia oferty.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Suminie, Sumin 38, 83-200 Starogard Gdański.

Koperta powinna posiadać następujące oznaczenia:

Oferta na: ,,Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Suminie".

W ofercie przesłanej drogą elektroniczną na adres Zamawiającego tj.: sekretariat@pspsumin.pl należy wpisać w temacie korespondencji adnotację ,,Oferta - Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Suminie". Oferta powinna zawierać scany podpisanych i opieczętowanych dokumentów.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone jak powyżej. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona ,,Zmiana" lub ,,Wycofanie". Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do siedziby Zamawiającego.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

Każdy Wykonawca winien wyliczyć cenę oferty wg zasad określonych w Formularzu cenowym - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Cenę 1 litra oleju opałowego należy skalkulować zgodnie z ceną hurtową netto obowiązującą u producenta na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego, tj. 23.01.2023r.
Cena ofertowa jest ceną rozliczeniową obliczoną wg współczynnika narzutu, który nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy.
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wszelkie zaokrąglenia w ofercie należy przeprowadzić zgodnie z zasadami

matematycznymi.

Współczynnik narzutu należy obliczyć jako iloraz ceny Wykonawcy oraz ceny hurtowej producenta z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, wg cen obowiązujących u producenta na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego, tj. 23.01.2023r.
Cena ofertowa winna zawierać koszty oleju, koszt dostawy, w tym koszt transportu do

zamawiającego, koszty badań, koszt rozładunku i wszelkie inne koszty, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.

Cena ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu odpowiednio do zmniejszenia lub zwiększenia ceny hurtowej producenta w dniu rzeczywistej dostawy.
Wykonawca każdorazowo ma obowiązek udokumentować wysokość ceny producenta w dniu rzeczywistej dostawy.
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w innych walutach.
Podstawa płatności: Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie. Wartość dostawy obliczona będzie jako iloczyn ilości oleju wg licznika dystrybucyjnego oraz ceny za 1 litr oleju. Cena jednostkowa obliczana będzie każdorazowo jako iloczyn ceny hurtowej netto producenta na dzień złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia o zapotrzebowaniu pomnożonej przez zgodny z formularzem cenowym (ofertą i umową) współczynnik narzutu. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić: koszty zakupu, dystrybucji, transportu oleju, koszty badań itp. wszelkie koszty pośrednie, narzuty oraz podatki. Dostawca zobowiązany jest do określenia jednostkowej ceny ofertowej a następnie ceny jednostkowej sprzedaży w stałym powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą współczynnika narzutu. Do cen netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości obliczonej wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający wybierze na realizatora zadania tego Wykonawcę, którego oferta została określona jako zgodna z wymogami dokumentów zapytania ofertowego i który zaoferował najkorzystniejsze warunki, posiada wymagane kwalifikacje, a oferta jego uzyska maksymalną ilość punktów.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie oferty

Znaczenie

1

Cena oferty brutto

100%

Wybór oferty nastąpi poprzez ranking ofert na podstawie punktów uzyskanych przez

poszczególną ofertę.

Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów:

a. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyskała największą ilość punktów.

b. Ilość punktów obliczona według poniższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom

cena oferty najtańszej

ilość punktów za cenę oferty = --------------------------------- x 100 max 100 pkt.

cena oferty punktowanej

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XV. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, o których mowa powyżej, również na stronie internetowej bip.pspsumin.pl oraz prześle drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy.
Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.
Kontakt:VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

- Grzegorz Pstrong - tel. 58 56 21078; tel. kom. 795-434-385
Kod CPV:09.13.51.00-5
Źródło: Internet i własne
Załączniki: