Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16125615 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-02
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa opału
Organizator:Gmina Miasto Terespol
Adres: ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol
Województwo / powiat: lubelskie, pow. bialski (podlaski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 83/375 20 36, 375 21 30 / faks:83/ 375 23 27
E-mail:
Opis:Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2018/2019
z podziałem na części:
Część 1: Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek - luzem: do 20 ton
Część 2: Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek - workowany: do 50 ton
Część 3: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego - do 4000 litrów
Specyfikacja:Adres strony internetowej zamawiającego: www.umterespol.e-biuletyn.pl
Miejsce i termin składania ofert: VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć pod adresem: Urząd Miasta Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550
Terespol, pokój nr 13 (sekretariat) do dnia 10.10.2018 r. za pośrednictwem poczty, kuriera lub
też dostarczyć osobiście. W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem za termin złożenia
oferty uznaje się datę i godzinę wpływu do Urzędu Miasta Terespol ul. Czerwonego Krzyża 26,
pok. nr 13.
Termin składania:2018-10-10
Miejsce i termin realizacji:IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2019 r.
Wymagania:V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (Zał. nr 1).
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, fax, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:
1. Dla części 1 i części 2 - ceny za 1 tonę węgla ekogroszek netto + podatek VAT oraz cenę
brutto. Ceny jednostkowe podane w ofercie będą stałe w okresie trwania umowy i w żadnym
przypadku nie będą przedmiotem zmian.
2. Dla części 3 - Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku i zawierać wartość podatku od towarów i usług oraz inne składniki
np.+/- marżę/upust doliczaną do ceny producenta.
3. Do wyliczenia ceny oferty na dostawę oleju opałowego należy przyjąć cenę hurtową netto
opublikowaną na stronie internetowej www.orlen.pl z dnia 02.10.2018 r.
4. Każdorazowa dostawa oleju opałowego fakturowana będzie na podstawie ceny publikowanej
na stronie internetowej producenta paliw z dnia dostawy, natomiast nie dopuszcza się zmiany
kosztów transportu i marży/upustu cenowego, które będą stałe w okresie trwania umowy i nie
będą przedmiotem zmian.
5. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach
obcych.
6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający
nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
Kontakt:X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji dot. przedmiotu zamówienia udziela Pani Joanna Oksiejuk pod nr
telefonu 83-375-21-30 lub 83-375-20-36, wew. 14.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: