Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15521196 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-08
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego
Organizator:Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
Adres: Rynek 17, 34-114 Czernichów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. krakowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 12 270 20 16
E-mail:
Opis:Dostawa realizowana jest w ramach projektu pn.: ,,Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
Opis przedmiotu zamówienia: ,,Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego" - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt na adres szkół, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu - ul. Południowa 10A, 78-600 Wałcz (RCKU)

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu - ul. Budowlanych 4, 78-600 Wałcz (Budowlanka)

Przed dostawą wykonawca skontaktuje się z zamawiającym celem szczegółowego wskazania przez niego miejsca dostawy.

Rodzaj zamówienia: dostawa
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r.

do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.
Otwarcie ofert:Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2018 r. , o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, Pokój nr 305, III piętro. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2018-06-18
Wymagania:Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: Okres realizacji przedmiotu zamówienia określa się do 30 dni od dnia podpisania umowy.
Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena - waga 80%;
okres rękojmi - waga 20%.

Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:

Kryterium cena:

cena najniższej oferty

podlegającej ocenie

Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 80

cena oferty badanej

Kryterium okres rękojmi:

za dwuletni okres rękojmi- 0 pkt.;
za trzyletni okres rękojmi - 5 pkt.;
za czteroletni okres rękojmi - 10 pkt.;
za pięcioletni okres rękojmi - 15 pkt.;
za sześcioletni okres rękojmi - 20 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów w ramach kryteriów.

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
załącznik nr 2 - Formularz oferty,
załącznik nr 4 - Wykaz wyposażenia,
załącznik nr 5 - Wykaz dostaw.
Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
cena podana przez wykonawcę za dostawę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
Opis sposobu przygotowania oferty:

należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na ,,Zakup i dostawę oprogramowania komputerowego"

i opisem: ,,Nie otwierać przed godz. 12:15 dnia 18 czerwca 2018 roku".

cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 10.3.

10.2 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawca przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem ust.10. 3 i 10.4.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń, a także zmiany lub wycofania oferty.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunek udziału w postępowaniu dotyczący:

1) zdolności technicznej i zawodowej - warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich czterech latach przed upływem terminu składania ofert zrealizował należycie co najmniej 2 dostawy, których przedmiotem była dostawa oprogramowania komputerowego za minimum 95.000,00 zł brutto.

2) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1.

2. Dokumenty albo dokument potwierdzający spełnianie warunku:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej zamawiający żąda wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowodów, że dostawy przedstawione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Pozostałe postanowienia:

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3;
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2;
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie:

oczywiste omyłki pisarskie;
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie.
Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Informacja o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że w przypadku złożenia oferty dane osobowe wykonawców będą chronione:

Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą
w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Tel.: 67-250-84-29

e-mail: zk@powiatwalecki.pl

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
Kontakt:Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przedmiot zamówienia - Rafał Prendecki, telefon: 883-663-033, e-mail: rprendecki@rcku.home.pl,

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego - Magdalena Krawczyk, telefon: 67 250 84 59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl.
Kod CPV:48000000-8
Numer dokumentu:AG.272.17.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: