Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16116817 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-01
Przedmiot ogłoszenia:ZAKUP I DOSTAWA PIECA CERAMICZNEGO KRĘGOWEGO
Organizator:Gmina Goczałkowice-Zdrój
Adres: ul. Szkolna 13,, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
Województwo / powiat: śląskie, pow. pszczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 736 24 53
Opis:ZAKUP I DOSTAWA PIECA CERAMICZNEGO KRĘGOWEGO 120
LITRÓW
Zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę na zakup i dostawę pieca ceramicznego do wypalania
ceramiki do budynku ,,Górnik" przy ulicy Uzdrowiskowej 61 w Goczałkowicach-Zdroju w ramach
projektu pn. ,,Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach-Zdroju przy ul.
Uzdrowiskowej na Centrum Usług Społecznościowych" realizowanego ze środków Unii Europejskiej
objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa (dowóz i wniesienie ) do budynku ,,Górnik"
w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 61 następującego sprzętu:
PIECA CERAMICZNEGO KRĘGOWEGO do wypalania ceramiki o pojemności 120
litrów
Piec ceramiczny musi być fabrycznie nowy, gotowy do użytkowania i nie wycofane z rynku
przez producenta z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia użytkowników,
pozostawać własnością Wykonawcy i nie być obciążone prawem na rzecz osób trzecich, oraz
posiadać parametry techniczno - użytkowe nie mniej korzystne, niż określone przez
Zamawiającego w niniejszym zapytaniu. Piec należy dostarczyć do Zamawiającego, ustawić
w budynku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 13 ,
Goczałkowice - Zdrój - sekretariat Urzędu Gminy ( I piętro ) w terminie
do dnia 10
października do godz. 10:00.
Kopertę należy zaadresować jak niżej:
Gmina Goczałkowice-Zdrój
Ul Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
Oferta dotycząca
ZAKUP I DOSTAWA PIECA CERAMICZNEGO O POJEMNOŚCI 120 LITRÓW
nie otwierać przed 10.10.2018 r. przed godz. 10:15
Projekt pt. ..Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach-Zdroju przy ul.
Uzdrowiskowej na Centrum Usług Społecznościowych
Otwarcie ofert:5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 października 2018 r. o godzinie 10:15.
Termin składania:2018-10-10
Miejsce i termin realizacji:Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia do dwóch tygodni od dnia
podpasania umowy.
Wymagania:IV. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY
Kryteriami wyboru oferty będą: cena ofertowa brutto - 100%
1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki same ceny. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
2. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
3. W przypadku gdy wartość oferty przedstawionej w odpowiedzi na zapytanie będzie
wyższa od zaplanowanej w budżecie projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo
negocjacji z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. W sytuacji gdy
Wykonawca nie wyrazi zgody na zmniejszenie ceny wówczas Zamawiający odrzuci
jego ofertę i do negocjacji zaprosi Wykonawcę, który przedstawił ofertę ocenioną jako
drugą. W przypadku braku innych ofert Zamawiający uzna całe zapytanie ofertowe za
nierozstrzygnięte.
V. INFORMACJE O WYBORZE WYKONAWCY, TERMINIE I MIEJSCU
PODPISANIA UMOWY
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa w miejscu i na
warunkach określonych przez Zamawiającego (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego).
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE
SKŁADANIA OFERT
2. Oferta winna być przygotowana na druku oferty stanowiący załącznik nr 1 Oferta
powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
3. Termin: oferty należy składać najpóźniej do 10 października 2018 r. do godziny 10.00.
4. O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do
Zamawiającego. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
VII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w
przypadku, kiedy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania
ofertowego bez podawania przyczyn w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych
Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania do wyjaśnień treści złożonej oferty w
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej treści po stronie Zamawiającego, na
każdym etapie postępowania.
Kontakt:Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Dawid Krzepina - Główny specjalista ds. inwestycji tel. 32 736 24 53
Źródło: Internet i własne