Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-05-31
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego
Organizator:Szpital Barlinek Sp. z o.o
Adres: ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. myśliborski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. / fax 95 / 74 62 502 tel. 95 / 74 61 810 wew. 23, tel. 95 / 74 62 963 wew. 23
E-mail:
Opis:Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

którego wartość nie przekracza 130.000,00 złotych

DOSTAWA
Zakup i dostawa produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych
Prezes Szpitala Barlinek Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej do dnia 09.06.2021 roku do godz. 11:30.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty.
Otwarcie ofert:3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.06.2021 roku o godz. 12:00. 4. Otwarcie ofert jest jawne, lecz nie jest publiczne, co oznacza, że odbywa się bez udziału wykonawców. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni informacje o : 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 5. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 08.07.2021 roku włącznie.
Termin składania:2021-06-09
Wymagania:Składanie dokumentów wraz z ofertą.
Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:
Formularz oferty wraz z załącznikiem do oferty (według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego);
1) Pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiIDG);
2) Aktualna koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów tj. ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz.U. 1991 r. nr 105 poz. 452) lub aktualne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r. nr 126 poz. 1382 z poź. zm.)
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Kryterium nr 1: Cena - waga kryterium: 100%
Kontakt:Osoby do kontaktu z oferentami :
Ewa Szmiel tel. 95 7462178
Barbara Wiśniewska 95 7461810 wew.73
Źródło: Internet i własne
Załączniki: