Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19169489 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-04-27
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa pustaków ceramicznych pióro-wpust na zaprawę zwykłą
Organizator:GOŁĄB ADAM P.P.U.H "COMSTAL"
Adres: ul. Kasprzaka 74C, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Województwo / powiat: śląskie, pow. Dąbrowa Górnicza
Państwo: Polska
Telefon / fax:507 891 088
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie ofertowe nr 4-M-2020: Zakup i dostawa pustaków ceramicznych pióro-wpust na zaprawę zwykłą.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pustaków ceramicznych pióro-wpust na zaprawę zwykłą.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup i dostawa pustaków ceramicznych pióro-wpust na zaprawę zwykłą.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pustaków ceramicznych pióro-wpust na zaprawę zwykłą, wykorzystanych do budowy:
- ściany o grubości 36,5 cm i powierzchni 560m2;
- ściany o grubości 25 cm i powierzchni 330m2;
- ściany o grubości 11,5 i powierzchni 220m2;
- transport HDS na budowę i palety w cenie oferty.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 04-05-2020
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do końca dnia 04.05.2020 roku:
- w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego: GOŁĄB ADAM P.P.U.H "COMSTAL", ul. Kasprzaka 74C, 41-303 Dąbrowa Górnicza (biuro Zamawiającego czynne jest od pn. - pt. w godzinach 9:00 - 15:00);
- w formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres m.rogala@comstal.com.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2020-05-04
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Miejscowość: Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 74
Harmonogram realizacji zamówienia
Realizacja całości przedmiotu zamówienia (dostawa) powinna zakończyć się do 10 dni kalendarzowych licząc od dania następnego po podpisaniu umowy/zamówienia przez ostatnią ze stron. Planowany termin podpisania umowy/zamówienia do dnia 05.05.2020 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego i zawierać co najmniej:
a) dane teleadresowe wykonawcy;
b) odniesienie się do kryteriów oceny wskazanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym;
c) datę sporządzenia oferty i termin związania z ofertą;
d) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w zakresie wskazanym w punkcie ,,Wykluczenia" niniejszego Zapytania ofertowego;
e) oświadczenie RODO, zgodne z treścią zamieszczoną w formularzu ofertowym.
f) podpis wystawcy oferty.
2. Oferty nadesłane w innej formie lub niezawierające danych wskazanych w ust. 1 będą odrzucane z przyczyn formalnych.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych;
- zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Zamówienia uzupełniające
1. W toku realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z tym wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. W toku realizacji przedmiotu zamówienia istnieje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy dodatkowych zamówień, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryteriami oceny ofert są:
a) Cena ofertowa (C) rozumiana jako cena netto obejmująca całość przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania - 100 pkt):
a) Cena ofertowa (C) - maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt.;
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową otrzymuje 100 pkt. Dla pozostałych wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
C = (Najniższa cena ofertowa / Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie) x 100 pkt
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów z kryterium oceny.
4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu.
6. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
7. W przypadku ofert składanych w walucie obcej, przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia oceny ofert.
8. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona w bazie konkurencyjności, tj. pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, najpóźniej do 2 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Zapytania ofertowego i formularza ofertowego w przypadku stwierdzenia błędów w ich treści lub konieczności dokonania uzupełnień. W takim przypadku Zamawiający:
- poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego Zapytania ofertowego;
- poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich Wykonawców, którzy dotychczas złożyli oferty;
- wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach składanych przez Wykonawców.
10. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. Obowiązuje forma pisemna.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
GOŁĄB ADAM P.P.U.H "COMSTAL"
Adres
ul. Kasprzaka 74C
41-303 Dąbrowa Górnicza
śląskie , Dąbrowa Górnicza
Numer telefonu
507891088
NIP
6251279913
Numer naboru
RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marek Rogala
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
507 891 088
Kod CPV:44100000-1
Numer dokumentu:30472, 4-M-2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: