Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15553884 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-14
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa ręczników kąpielowych oraz obrusów
Organizator:Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Adres: ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 12 424-05-22
E-mail:
Opis:| Zakup i dostawa ręczników kąpielowych oraz obrusów na potrzeby CDR
O/Kraków
2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(w tym warunki realizacji zamówienia, ewentualnie informacja o podziale zamówienia na części)
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa ręczników kąpielowych oraz obrusów wg.
n/w specyfikacji:
a. Ręcznik hotelowy biały 100% bawełna, gatunek I, miękki w dotyku, chłonny,
wytrzymały, mocne obszycie, z logo Zamawiającego, gramatura 500g/m2, rozmiar:
70 cm x 140 em, ilość: 200 szt.
Logo Zamawiającego kolorowe o rozmiarze nie mniejszej niż 55 mm x 60 mm
proporcjonalnie wyrównane - ma być umieszczone wzdłuż krótszego boku ręcznika, na
wysokości od 10 cm (+/-1 em) do 16 cm (+/-1 em) od krawędzi dolnej ręcznika, w
środkowej jego części, frontem do krótszej krawędzi ręcznika - schemat
rozmieszczenia - Załącznik nr 1
b. Ręcznik hotelowy biały frotte (typu: stopka), 100% bawełna, gatunek I, miękki
w dotyku, chłonny, wytrzymały, mocne obszycie, gramatura 450g/m2,
rozmiar: 50 cm x 70 em, bez logo Zamawiającego tłoczenie: odcisk stopy, ilość: 100
szt.
c. Obrusy: tkanina biała plamoodporna, gładka typu" len", gramatura 140g/m2,
bez logo Zamawiającego obrusy z obszyciem 2 em:
i. Rozmiar 80 cm x 80 em: 30 szt.
ii. Rozmiar: 100 cm x 180 em: 20 szt.
2. Przedmioty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, identyczne
w obrębie poszczególnych pozycji oraz pozbawione defektów i wad, które mogłyby się ujawnić
podczas ich użytkowania.
3. Wyroby muszą posiadać atesty dopuszczające je do użytku.
4. Dostawa obejmuje transport na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia przedmiotu zamówienia do momentu ich
odebrania przez Zamawiającego.
6. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 1 rok, liczone od dnia dostarczenia przedmiotu
zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Termin i miejsce składania ofert
Termin składania ofert: 25.06.2018, godz. 10:00
Miejsce składania ofert: drogą pocztową, osobiście na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Krakowie
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków, lub za pośrednictwem
e-mail,
na adres: krakow@cdr.gov.pl
Otwarcie ofert:6. Termin i miejsce otwarcia ofert Termin otwarcia ofert: 25.06.2018, godz. 10:15. Miejsce otwarcia ofert: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
Termin składania:2018-06-25
Miejsce i termin realizacji:2.3. Termin realizacji zamówienia: czerwiec/lipiec 2018 roku
Wymagania:7. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
Wykonawcę.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami dołączonymi do oferty, musi być podpisana przez osobę (osoby)
uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone
do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo
to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć
do oferty.
5. Oferta wraz z załącznikami dołączonymi do oferty musi być sporządzona w języku polskim.
6. Zaleca się aby każda strona oferty i dołączone do niej załączniki lub dokumenty zawierające
jakąkolwiek treść były podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści
oferty i dołączonych do niej załączników, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, powinny być parafowane przez Wykonawcę.
7. Podpisy muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się
opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
8. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna
być umieszczona informacja o ilości stron.
9. Zaleca się przy sporządzaniu oferty korzystanie z wzorów (formularz oferty, wykaz wykonanych
lub wykonywanych usług) przygotowanych przez Zamawiającego.
10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
1) formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
8. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą: 30 dni
w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w
sprawie wyboru wykonawcy, chyba że osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym
postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy.
Uwagi:11. Pozostałe informacje
1) Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy
bez wyboru żadnej z ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. W takim
przypadku Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego żadne roszczenie.
2) Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie (zwany dalej OD CDR) z siedzibą w Krakowie.
II. Inspektor Ochrony Danych
W CDR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.cdr.gov.pl;
pod e-mailem inspektor.odo.cdr@cdr.gov.pl.; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
(Poniżej znajdują się przykładowe cele oraz podstawy przetwarzania, które należy uzupełnić zgodnie z
ustalonymi czynnościami przetwarzania.)
o w celu zawarcia umowy zakupu i dostawy ręczników kąpielowych i obrusów na
podstawie Pani/ Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
IV. Okres przechowywania danych
Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane,
przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie w tym szczególnie przez okres
przechowywania dokumentacji określony w przepisach i uregulowaniach wewnętrznych CDR w
zakresie archiwizacji dokumentów* (jeżeli to możliwe należy określić kategorie archiwalną przewidzianą
dla określonej dokumentacji);
V. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: informacja zawierająca wynik postępowania, wraz z
danymi oferentów zostanie umieszczony na stronie BIP CDR bądź też zostanie przekazana
bezpośrednio do wszystkich uczestników postępowania.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie
wynikać z przepisów prawa
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające).
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) prawo do przenoszenia danych
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt. II lub pisemnie na adres naszej siedziby,
wskazany w pkt I.
VII. Informacja o wymoau/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do rozpoznania oferty oraz ewentualnego
zawarcia umowy.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzana w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Kod CPV:39500000-7, 39514100-9, 39513100-2
Numer dokumentu:OK-DAG-253-12/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: