Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-04
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa rękawiczek nitrylowych
Organizator:Intermag Sp. z o.o
Adres: Al. 1000 lecia 15G, 32-300 Olkusz
Województwo / powiat: małopolskie, pow. olkuski
Państwo: Polska
NIP:PL6370112065
Telefon / fax:+48 573089107
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/175318
Opis:Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego- rękawiczek nitrylowych
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0831/18 - Opracowanie nowej odmiany ogórka gruntowego dedykowanego do kiszenia oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach k

Część 1
Zakup i dostawa rękawiczek nitrylowych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego - rękawiczek nitrylowych, niezbędnych w realizacji badań w projekcie ,,Opracowanie nowej odmiany ogórka gruntowego dedykowanego do kiszenia oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych", w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0831/18.
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego - rękawiczek nitrylowych o następujących właściwościach:
- zapewniające ochronę przed substancjami chemicznymi i czynnikami biologicznymi, spełniające normę: PN-EN 455(1-4), EN ISO 374(1-3),
- posiadające wartość penetracji AQL mniej lub równe 1,0
- teksturowe wykończenie i uniwersalny kształt z rolowanym brzegiem,
- brak środków pudrujących bądź uczulających,
- rękawiczki posiadają III kategorię środka ochrony osobistej,
- ilość sztuk w opakowaniu minimum 100 sztuk,
W następujących rozmiarach i ilości:
Rozmiar S - 300 opakowań
Rozmiar M - 250 opakowań
Rozmiar L - 40 opakowań
Wszystkie elementy zamówienia muszą być fabrycznie nowe.
Dla wszystkich elementów zmówienia wymagana specyfikacja potwierdzająca parametry,
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-10-12
IV. Miejsce i sposób składania ofert
Oferta może być złożona:
1. Elektronicznie (poprzez bazę konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ ) zakładka Oferty, albo przesłać na adres mailowy: oferty111@intermag.pl , lub
2. W wersji papierowej do siedziby firmy: Intermag Sp. z o.o. Aleja 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, w godz.ch od 7:00 do 15:00 w każdym dniu roboczym w okresie składania ofert.
Termin składania:2023-10-12
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-10
II. Termin wykonania
Przedmiot zamówienia powinny być dostarczony w całości w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania Umowy na zakup i dostawę.
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
olkuski
Gmina
Olkusz
Miejscowość
Olkusz
Wymagania:III. Zamawiający:
- zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz tych oferentów którzy złożą już oferty,
- zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty,
- zastrzega sobie prawo niedokonania rozstrzygnięcia i zamknięcia postępowania bez podania przyczyny,
- zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie złożenia oferty świadczy:
W przypadku 1: Data wpłynięcia oferty (skan) na serwer pocztowy firmy.
W przypadku 2: Data i godzina (w przypadku złożenia oferty osobiście lub pocztą) wpłynięcia oferty do siedziby firmy.
V. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a. Pełne dane identyfikujące oferenta (NAZWA, ADRES, NIP/REGON),
b. Datę przygotowania i termin ważności oferty (Wymagany termin ważności oferty co najmniej 30 dni),
c. Odniesienie się do kryterium wyboru oferty,
Ceny całkowitej netto i brutto, (W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert)
d. Warunki i termin płatności,
e. Datę /okres realizacji zamówienia,
f. Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
g. Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty. Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG lub innych dokumentach rejestrowych, zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
VI. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej Oferty w terminie składania Ofert w następujący sposób:
a) dla Ofert złożonych w wersji papierowej albo przesłanych na adres mailowy oferty111@intermag.pl - poprzez przesłanie nowej oferty. Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać ,,ZMIANA",
b) dla Ofert złożonych poprzez bazę konkurencyjności - skorzystania z funkcji ,,WYCOFAJ OFERTĘ", dokonania edycji i złożenia jej ponownie.
VII. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty niezależnie od wyniku postępowania.
VIII. W przypadku niepodpisania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zawrzeć Umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą Ofertę.
IX. Ocena Ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonywany w oparciu o podane niżej kryterium:
Cena - 100 pkt. (100%)
W zakresie kryterium ,,cena" najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną całkowitą netto. Oceniana będzie całość zamówienia.
Liczba punktów w kryterium ,,cena" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
O N = Cmin / Coferty N x 100 pkt.
Gdzie :
N - numer kolejny oferty,
ON - ocena kolejnej oferty (N) - uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) Cmin - najmniejsza cena całkowita netto oferty, ze wszystkich cen całkowitych netto, zaproponowanych w złożonych ofertach,
Coferty N - cena całkowita netto zamówienia oferty badanej (N).
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów, w oparciu o wskazane kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Okres gwarancji
Nie dotyczy
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji, gdy nie było to możliwe do przewidzenia na etapie podpisywania umowy w szczególności gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i/lub wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, lub zajdą nieprzewidziane okoliczności mające wpływ na realizację umowy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia muszą być zawarte w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Nie dotyczy
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Nie dotyczy
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Nie dotyczy
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykluczenia:
I. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i/lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania- załącznik nr 2).
II. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie którego wyklucza się z postępowania:
a. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
b. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
c. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania- załącznik nr 3).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Nie dotyczy
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1) Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz oferty (Załącznik nr 1).
2) Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2).
3) Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Oświadczenia o braku wykluczenia na podst. Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. (Załącznik nr 3 ).
4) Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz - Potwierdzenie zgodności Oferty z zamówieniem (Załącznik nr 4).
5) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający:
- nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych,
- zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.
O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ , oraz tych oferentów którzy złożą już oferty,
- zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty,
- zastrzega sobie prawo niedokonania rozstrzygnięcia i zamknięcia postępowania bez podania przyczyny,
- zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-10-04
Data ostatniej zmiany
2023-10-04 14:40:38

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 100 pkt. (100%)
Zgodnie z metodologią zawartą w części ,,Opis przedmiotu zamówienia"
Kontakt:Osoby do kontaktu
Martyna Macek
tel.: +48 573089107
e-mail: martyna.macek@intermag.pl
Kod CPV:18143000-3, 18424300-0
Numer dokumentu:2023-8854-175318
Źródło: Internet i własne
Załączniki: