Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15577652 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-19
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa sprzętu CCTV
Organizator:Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie
Adres: ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo
Województwo / powiat: pomorskie, pow. pucki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 58 674 63 14 fax: +48 58 674 63 50
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu CCTV
ZAPYTANIE OFERTOWE
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie
ul. Żeromskiego 52, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup
i dostawę sprzętu CCTV. Szczegółowe informacje w formularzu oferty.
Specyfikacja:o Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja przedmiotu zamówienia:
http://www.bip.cos.pl i http://www.cetniewo.cos.pl
Miejsce i termin składania ofert: o Oferty przesłane w postaci elektronicznej (sporządzone według załącznika nr 1) w formie plików
PDF proszę kierować na adres: adam.pleper@cetniewo.cos.pl w temacie wiadomości wpisując:
,,Oferta cenowa na zakup i dostawę sprzętu CCTV z dnia 19-06-2018"
Termin składania ofert upływa w dniu: 22.06.2018 do godziny 10:00
Termin składania:2018-06-22
Miejsce i termin realizacji:o Wymagany termin realizacji zamówienia to maksymalnie 14 dni od przesłania podpisanego
zamówienia.
Wymagania:Informacje dodatkowe:
Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 póz. 1579 z późn. zm.) tj. na podstawie art. 4
pkt 8 ustawy, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz w trybie art. 47 ustawy dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 póz. 1579 z późn. zm.)
o Oferta powinna obejmować łączną wartość zamówienia brutto wraz z wszystkimi kosztami
związanymi z realizacją zamówienia w tym kosztami dostawy do zamawiającego.
o Kryterium oceny ofert: cena 100%.
o Termin związania ofertą 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranym Wykonawcą oraz do unieważnienia
niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania bez podawania uzasadnienia przed
i po terminie otwarcia ofert, a także po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Kontakt:o Wszelkie pytania proszę kierować za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres
adam.pleper@cetniewo.cos.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: