Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-08
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa sprzętu gospodarstwa domowego
Organizator:Urząd Miasta i Gminy Ożarów
Adres: Ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. opatowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:158610700
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zakup i dostawa sprzętu gospodarstwa domowego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Mikser planetarny 5 szt.
2. Kuchnia Indukcyjna 5 szt.
3. Garnki do kuchni indukcyjnej 5 kompletów
Cel zamówienia
Celem przedmiotu zamówienia jest ,,Zakup i dostawa sprzętu gospodarstwa domowego" na cele projektu pn.: ,,Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu gospodarstwa domowego
1. Mikser planetarny
? Moc: 600 W
? Pojemność misy: 3,9 l
? Tryb pulsacyjny
? 4-stopniowa regulacja prędkości
? Sterowanie elektroniczne
? Zestaw praktycznych końcówek: do zagniatania ciężkich ciast, do mieszania lekkich ciast i do ubijania, np. śmietany, białek i masy na biszkopt. Rozdrabniacz do warzyw
i owoców. Tarcze standardowe (5 funkcji): dwustronna tarcza do krojenia na plasterki (grube i cienkie), dwustronna tarcza do krojenia na wiórki (grube i cienkie), tarcza do drobnego tarcia, Maszynka do mielenia. Mikser kielichowy
? Funkcje zapewniające bezpieczeństwo użytkowania tj. osłony na nieużywane elementy napędowe, mechanizm blokady bezpieczeństwa misy do mieszania, dodatkowy zatrzask pokrywy na akcesoriach. Podstawka na akcesoria. 5 szt.
2. Kuchnia Indukcyjna
? Płaska obudowa ze stali nierdzewnej,
? Dwa pola grzewcze,
? Powierzchnia ze szkła ceramicznego ze zintegrowanym wyświetlaczem cyfrowym,
? Panel dotykowy, regulacja mocy i temperatury,
? 10 poziomów,
? Moc pola grzewczego po lewej stronie: 1800W lub 2000W, gdy funkcja booster jest aktywna
? Moc pola grzewczego po prawej stronie: 1500W lub 1700W, gdy funkcja booster jest aktywna
? Zakres temperatur: od +60 do +240°C
? Odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych o średnicy dna od 120 do 230 mm
? Z funkcją timera od 0 do 180 minut
? Wyposażona w elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
? Wymiary: 608x370x(H)61
? Moc 3500
? Napięcie 230
? średnica pola/pól grzewczych 2x230 mm 5 szt.
3. Garnki do kuchni indukcyjnej komplet
? 16-częściowy komplet garnków wysokiej jakości.
? Garnki wykonane ze stali nierdzewnej 18/10.
? Warstwowe dno termiczne.
? Skład zestawu, pojemności do rantu:
? garnek z pokrywką uchwyt z termometrem (średnica 16 cm, wys. 10 cm, poj. 2,0 L),
? garnek z pokrywką uchwyt z termometrem (średnica 20 cm, wys. 12 cm, poj. 3,7 L),
? garnek z pokrywką uchwyt z termometrem (średnica 24 cm, wys. 14 cm, poj. 6,3 L),
? rondel z pokrywką uchwyt z termometrem (średnica 16 cm, wys. 10 cm, poj 2,0 L),
? miska z plastikową pokrywką (średnica 20 cm, wys. 8 cm),
? patelnia z pokrywką (średnica 24 cm, wys. 6,5 cm, poj. 2,9 L),
? wkład parowy/sito (średnica 20 cm, wys. 10 cm,
? praktyczny uchwyt z przystawką,
? podstawki odporne na wysoką temperaturę x 2. 5 komp.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 16-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Wykonawca składa:
- ofertę - Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
- oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
- oświadczenie o braku powiazań,
- w przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e
(w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów.
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Ofertę należy złożyć do dnia 16 sierpnia 2019r. do godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów- sekretariat, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.
6. Koperta powinna być opisana w sposób pokazany poniżej:
Urząd Miasta i Gminy Ożarów
Ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów
należy oznakować napisem o treści:
Zamawiający:
Świetlica Środowiskowa
Oferta na zakup i dostawę sprzętu gospodarstwa domowego ,,nie otwierać do dnia 16.08.2019r. godz. 14.00.
Termin składania:2019-08-16
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: opatowski Miejscowość: Ożarów
Harmonogram realizacji zamówienia
Maksymalny termin realizacji zamówienia to 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia pisemnego zamówienia.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia bądź doświadczenie w zakresie objętym postępowaniem ofertowym.
Na spełnienie warunku udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wg wzoru z zał. nr 3 do zapytania.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
Na spełnienie warunku udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wg wzoru z zał. nr 3 do zapytania.
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
Na spełnienie warunku udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wg wzoru z zał. nr 3 do zapytania.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie precyzuje tego kryterium
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadają aktualny wpis do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,
z którego wynikać będzie, że prowadzą działalność gospodarczą (wymagane przy podpisaniu umowy z wykonawcą).
Na spełnienie warunku udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wg wzoru z zał. nr 3 do zapytania.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawca składa:
- ofertę - Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
- oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
- oświadczenie o braku powiazań,
- w przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e
(w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
V. Kryteria wyboru oferty i oceny ofert
W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:
1 Oferowana cena brutto 100%
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do w/w kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
1 Cena brutto 100 % 100 pkt
A. Kryterium ,,cena" w PLN
o Cena oferty to cena brutto.
o Podatek VAT Oferent powinien ustalić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
a) znaczenie kryterium - 100%
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium ,,ceny"
LC = (Cmin/C) x 100
Gdzie:
LC - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Cena" ocenianej oferty
C - cena w ofercie ocenianej
Cmin - najniższa cena spośród ofert złożonych w postępowaniu
Oferty w tym kryterium będą oceniane według ilorazu: cena oferty z najniższą ceną / cena badanej oferty x 100%
Wykluczenia
Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - wzór zał. nr 2 do zapytania.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA OŻARÓW/ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
Adres
27-530 Ożarów
świętokrzyskie , opatowski
Numer telefonu
158610700
Fax
158611136
NIP
8631703206
Tytuł projektu
Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów
Numer projektu
RPSW.09.02.01-26-0035/18-01
Inne źródła finansowania
,,Zakup i dostawa sprzętu gospodarstwa domowego" w ramach projektu pn.: ,,Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Barbara Kasińska swietlica.srodowiskowa@ozarow.pl
Kod CPV:39220000-0
Numer dokumentu:1199762
Źródło: Internet i własne