Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-25
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku
Organizator:116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Adres: ul. Wróblewskiego 46, 45-759 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261-62-51-29 fax 261-62-60-51
E-mail:
Opis:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku z podziałem na 5 Pakietów, sukcesywnie od daty podpisania umowy do 10.03.2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 - Formularze cenowe. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Pakiety. Oferta musi być złożona na cały przedmiot zamówienia w danym pakiecie.

Pakiet 1(1a) - sju szpital/różne 2
Pakiet 2(11) - sju chirurgia klej tkankowy
Pakiet 3(18) - sju stomatologia torebki do sterylizacji
Pakiet 4 (7) - sju endoskopia - testy ureazowe
Pakiet 5 (1) - sju filtry antybakteryjne

Szczegółowy wykaz, ilość i rodzaj przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 Formularz cenowy do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: prosimy o przesłanie faksem na numer 261-62- 60 51, lub mailem na adres: przetargi@116szpital.opole.pl lub pisemnie na adres 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu, 45-759 Opole ul. Wróblewskiego 46 sekretariat p. 32 w terminie: do 10.05.2019r. do godz. 11:00.
Termin składania:2019-05-10
Miejsce i termin realizacji:Umowy zostaną zawarte na okres od daty podpisania do 10.03.2020 roku.
Miejscem dostawy jest:
a) Apteka Zakładowa 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ, ul. Wróblewskiego 46, 45-759 Opole, I piętro
b) Przychodnia w Nysie, 48-300 Nysa ul. T Kościuszki 3
Wymagania:2. Warunki jakie musi spełniać przedmiot zamówienia:

Oferowane preparaty muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP.

W przypadku:
-stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia lub
-gdy pierwotnie wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania kolejnej najkorzystniejszej oferty.

3. Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia dostawy stanowiącej nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.
4. Wartość brutto:
PAKIET nr ... ....................................................... zł.

PAKIET nr ... ....................................................... zł.

Wartość brutto obejmuje w szczególności:
a) koszt zakupu,
b) koszt dostawy do Zamawiającego,
c) koszt wniesienia i złożenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

5. Zasady zapłaty:
a) podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura,
b) rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywać się w złotych polskich

6. Sposób wyliczenia ceny:
-oferta musi zawierać cenę wyrażoną w złotych polskich, obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W cenie brutto należy uwzględnić podatek od towarów usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów prawa sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym;
-wartość brutto należy liczyć w sposób następujący: ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + podatek VAT;
-ostateczna cena oferty powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza;
-cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
-cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ofercie i formularzu cenowym;
-cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji w formularzu cenowym;
-prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym;
-jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Ocena ofert: 100% cena
8. Oświadczamy, że:
-zapoznaliśmy się warunkami zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia potrzebne do wykonania zamówienia;
-w cenę oferty wliczone są wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,;
-uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni;
-projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
-spełniamy warunki opisane w zapytaniu ofertowym i w formularzu cenowy. Na żądanie Zamawiającego odpowiednie dokumenty i próbki zostaną mu niezwłocznie przedstawione;
-przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się dołączyć oryginały dokumentów wskazanych we wzorze umowy lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem jako załączniki do umowy.
9. Wypełniony i podpisany:
a) formularz oferty,
b) formularz cenowy - załacznik nr 1 od zapytania ofertowego,
c) oświadczenia własne wykonawcy - załacznik nr 3 do zapytania ofertowego
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dot. treści zapytania ofertowego, najpóźniej do dnia 02.05.2019r. do godz. 15.00. Godziny pracy administracji Szpitala 730 - 1505. Zamawiający dopuszcza składanie zapytania mailem, faksem oraz pisemnie. Odpowiedzi na zapytania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i będą stanowić integralną część postępowania.
11. Zamawiający, zgodnie z §8 pkt 7 Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne w 116 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Opolu, przewiduje negocjacje z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, do jego odwołania na każdym etapie postępowania oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
Numer dokumentu:ZO/11/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: