Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-04-05
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
Organizator:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Adres: Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 17 78-50-044, fax: 17 85-21-109,, 728863088
E-mail:
Opis:11.*Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części . Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.
Cześć I: Serwer wraz z osprzętem.
Cześć II: Sprzęt komputerowy i akcesoria.
Każda część stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie podlegała odrębnej procedurze związanej z badaniem, oceną i wyborem oferty.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym wymagane minimalne parametry techniczne został określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Formularza Oferty.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego przy Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów.
5. Wykonawca wraz z dostawą winien dostarczyć komplet standardowej dokumentacji w formie papierowej lub/i elektronicznej.
6. Koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
9. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
38520000-6 Skanery
30213300-8 Komputer biurkowy
30213100-6 Komputery przenośne
30231300-0 Monitory ekranowe
30234500-3 Pamięci do przechowywania danych
31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne
48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę na formularzu wraz z wymaganymi dokumentami:
1) prawidłowo wypełnione Formularze cenowe (Załącznik nr 2 i 3);
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy, jeżeli prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
3) w zakresie potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom określonym
przez Zamawiającego:
a) wydruki potwierdzające wymagane wyniki uzyskiwane przez oferowany model
procesora (dot. serwera, zestawów komputerowych oraz laptopa), (wydruk wyniku ze strony http://www.cpubenchmark.net/);
b) link strony internetowej z dostępem do najnowszych sterowników i uaktualnień producenta zestawów komputerowych oraz laptopa realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie producenta numeru seryjnego lub modelu,
należy złożyć w terminie do dnia \\\\\\\\/j kwietnia 2018 r. w formie:
o pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, 35-001 Rzeszów, al. Piłsudskiego 38 lub
o faksem na numer: 178521109 lub
o w wersji elektronicznej na e-mail: zampub.rzeszow@rdos.gov.pl (liczy się moment wpływu oferty do RDOŚ w Rzeszowie).
W temacie wiadomości należy wpisać: ,,Oferta na zakup i dostawę sprzętu komputerowego"
Termin składania:2018-04-12
Miejsce i termin realizacji:7. Termin wykonania zamówienia: w ciągu 21 dni od podpisania umowy
Wymagania:2. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na Ofercie i Załącznikach nr 2 i 3.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych w cz. III, ust. 1, pkt 2 i 3 Formularza oferty lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w przypadkach określonych w ust. 3 powoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego.
5. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
7. Wykonawca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w terminie przez siebie wskazanym.
9. W przypadku nie udzjelenia wyjaśnień przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający odrzuca ofertę.
10. Zamawiający odrzuca ofertę bez wzywania do jej uzupełnienia w przypadku:
1) niezłożenia podpisów na Ofercie i Załącznikach nr 2 i 3 osób uprawnionych,
2) gdy treść Oferty nie odpowiada innym wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego,
3) złożenia Oferty po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
11. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14. Istotne postanowienia umowy:
Istotne postanowienia umowne stanowią Załącznik nr 4 do niniejszego Formularza Oferty.
15. Termin związania ofertą:
Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania bez podania przyczyny.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadku gdy:
1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia publicznego i nie jest uzasadnione lub możliwe zwiększenie tej kwoty;
2) nie złożono żadnej oferty lub oferty niepodlegającej odrzuceniu;
3) wystąpią okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania.
Kontakt:13. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
W razie wątpliwości i pytań Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcą:
1) w zakresie procedury:
Panią Joannę Orłowską- Pączek tel. 17 785 00 44 wew. 221, e-mail: Joanna.Orlowska-Paczek.rzeszow@rdos.gov.pl, Panią Ewelinę Owsiany tel. 17 785 00 44 wew. 221, e-mail: Ewelina.Owsiany.rzeszow@rdos.gov.pl;
2) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Pana Marka Celtnera tel. 728863088, Panią Ewelinę Owsiany tel. 17 785 00 44 wew. 221, e-mail: Ewelina.Owsiany.rzeszow@rdos.gov.pl;.
Kod CPV:38520000-6, 30213300-8, 30213100-6, 30231300-0, 30234500
Numer dokumentu:WOA.261.24.2018.EO/JO-P.3
Źródło: Internet i własne
Załączniki: