Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-16
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
Organizator:Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim
Adres: ul. Dworcowa 2, 78-500 Drawsko Pomorskie
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. drawski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 94 36 322 30, lub 94 34 138-96
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim zaprasza do złożenia oferty na: zakup i dostawę sprzętu komputerowego do Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim., zgodnie z załącznikiem do zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 22.02.2021r., do godz. 12.00 w sekretariacie Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim Ul. Dworcowa 2 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres i.styburska@kulturadrawsko.pl
Termin składania:2021-02-22
Miejsce i termin realizacji:3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
DOSTAWA przedmiotu zamówienia obędzie się na koszt Wykonawcy na adres Zamawiającego w terminie do dnia 05.03.2021r.
Wymagania:5. Kryteria wyboru ofert:
a) Oceniając złożone oferty Zamawiający będzie kierował się najkorzystniejszą (najniższą) ceną.
b) W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. z powodu braku oferty, odrzucenia ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
6. Do oferty należy załączyć:
1) Wypełniony formularz specyfikacji cenowej (dołączony do zapytania).
2) Wypełniony formularz oferty (dołączony do zapytania).
7. Warunki gwarancji (jeśli dotyczy) ................................................................................................................
8. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem i podpisać czytelnie przez osobę upoważnioną do złożenia oferty.
10. Ogłoszenie o postępowaniu może zostać zmienione lub odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania przyczyn. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności gdy:
1) W postępowaniu nie złożono żadnej oferty,

2) Cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od Zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.
Kontakt:4. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji: Izabela Styburska, e-mail: i.styburska@kulturadrawsko.pl, tel. 94 36 322 30, lub 94 34 138-96 w Ośrodku Kultury ul. Dworcowa 2, 78-500 Drawsko Pomorskie.
Numer dokumentu:DAG.26.8.2021.IS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: