Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20183284 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-11-09
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego
Organizator:Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach
Adres: Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
Województwo / powiat: lubelskie, pow. puławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:530246060
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16063
Opis:Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. "Rozwój placówki oświatowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna Działanie 13.07 Infrastruktura szkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-11-18
Termin składania:2020-11-18
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
puławski
Gmina
Puławy
Miejscowość
Puławy
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPLU.13.07.00-06-0015/16 - Rozwój placówki oświatowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału: I. Dostawca/oferent złoży oświadczenie, że nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
- badane na podstawie oświadczenia w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego
II. Dostawca/Oferent przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji - wyciąg z CEiDG lub KRS
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę oczekuje złożenia:
- Formularza ofertowego - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- Opis oferowanego sprzętu - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
- Oświadczenia o braku powiązań - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
- wydruk potwierdzający liczbę punktów procesora oferowanych komputerów
- oświadczenia potwierdzającego, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany i w pełni sprawny, gotowy do użycia, wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe, technologiczne, materiałowe oraz spełniające wymogi sanitarne, bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno -użytkowe.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-11-09
Data ostatniej zmiany
2020-11-09

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium oceny jest cena: 100%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Anna Osińska
tel.: 530246060
e-mail: sekretariat@klasyk-pulawy.pl
Kod CPV:30213100-6, 38652100-1, 48000000-8
Numer dokumentu:2020-6824-16063
Źródło: Internet i własne
Załączniki: