Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15967733 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-09-03
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa sprzętu medycznego
Organizator:5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres: ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 0126308059, Faks: +48 0126308059
E-mail:
Opis:Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach przyznanych Grantów Klinicznych
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
zakup i dostawa Sprzętu Medycznego w ramach przyznanych Grantów Klinicznych w ilościach i na zasadachokreślonych w SIWZ i w Załączniku nr 1 do SIWZ.
2 / 7
Pakiet nr 1 - Aparat USG - Grant Kliniczny pn. utworzenie innowacyjnego interdyscyplinarnego ośrodkakompleksowej diagnostyki i leczenia rekonstrukcyjnego po urazach narządów ruchu(Przygotowanie zespołuświadczącego usługi replantacyjne w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie),
Pakiet nr 2 - Lupa operacyjna - Grant Kliniczny pn. utworzenie innowacyjnego interdyscyplinarnego ośrodkakompleksowej diagnostyki i leczenia rekonstrukcyjnego po urazach narządów ruchu(Przygotowanie zespołuświadczącego usługi replantacyjne w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie),
Pakiet nr 3 - Tor wizyjny do operacji endoskopowych o rozdzielczości 4K z osprzętem oraz nawigacjaśrodoperacyjna elektromagnetyczna z osprzętem - Grant Kliniczny pn. Rozwój w zakresie endoskopowejchirurgii podstawy czaszki,
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/09/2018
Czas lokalny: 11:00
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 21/09/2018 Czas lokalny: 11:30 Miejsce: Siedziba Sekcji Zamówień publicznych(pokój A budynek 52)
Termin składania:2018-09-21
Wymagania:Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zważywszy na wielość zadań inwestycyjnych w tym okresie, których należy przygotować, przeprowadzići rozliczyć teraz i w najbliższym czasie ( tj. odbiór dostaw sprzętu współfinansowanego z dotacji unijnych,przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na kolejne dostawy sprzętu współfinansowanychz Unii Europejskiej, PMT na rok 2018 roku, dostawy w ramach przyznanej dotacji z Ministerstwa Zdrowia,dostawy w ramach innych Grantów Klinicznych), wniosek o wszczęcie postępowania został złożony w dniu30.08.2018 roku, a postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.09.2018 roku, co oznacza, że wyznaczenieco najmniej 35 dniowego terminu na złożenie oferty spowodowałaby, że otwarcie ofert nastąpiłoby w drugiejpołowie października, co przy wyznaczonym - w umowie dotacyjnej - maksymalnym wymaganym terminie dopodpisania umów na dostawy(maksymalnie do 31.10.2018 roku) i innych terminach wynikających z ustawy Pzpuniemożliwiłoby wykorzystanie dotacji.
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
6 / 7
IV.2.7)
Kontakt:Osoba do kontaktów: Tomasz Cisło, Aneta Mosurek Tel.: +48 0126308059 E-mail: zam@5wszk.com.pl Faks: +48 0126308059,
Kod CPV:33100000
Numer dokumentu:46/ZP /2018
Źródło: Internet i własne