Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-02-10
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego
Organizator:Powiat Lubański
Adres: ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. lubański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 75 64 64 354, 75 64 64 355 fax 75 64 64 321
E-mail:
Opis:Powiat Lubański z siedzibą ul. Mickiewicza 2. 59-800 Lubań zaprasza do składania ofert na zakup I dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego - wyposażenia firmy uczniowskiej ,,Jesteś tym co jesz" i ,,YUMMY" na potrzeby realizacji projektu ,,Spolećna cesta k podnikavosti na śkolach / Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach" CZ.l 1.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 i załączniku nr 1A do zaproszenia, w ramach projektu ,,Spolećna cesta k podnikavosti na śkolach / Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach4' CZ. 11.3.119/0.0/0.0/16^022/0001154 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Wykaz sprzętu ,,Jesteś tym co jesz" załącznik nr 1:
1) Projektor- 1 szt.
2) Ekran - 1 szt.
3) Kabel HDMM szt.
4) Kabel audio - 1 szt.
5) Uchwyt do projektora- 1 szt.
6) Prezenter - 1 szt.
7) Komputer przenośny - 1 szt.
8) Drukarka mono laserowa- 1 szt. Zamawiający nie wymaga montażu.
Wykaz sprzętu ,,YUMMY" załącznik nr 1A:
1) Sprzęt nagłośnieniowy - wieża - 1 szt,
2) Pendrive 128 GB - 1 szt,
3) Kalkulator biurowy - 1 szt.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 17 lutego 2020 r.
w siedzibie Zamawiającego:
Powiat Lubański- Starostwo Powiatowe ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań, Pokój nr 22- sekretariat. Oferty można również przesłać na nr faksu 75/ 64 64 321 lub pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@powiatluban.pl
W przypadku przysłania oferty faksem lub drogą elektroniczną proszę żądać potwierdzenia odebrania.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2020-02-17
Kontakt:OSOBAMI DO KONTAKTÓW W7 SPRAWIE NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA SĄ: imię i nazwisko: Katarzyna ZnbiaL Monika Przekop,
tel. 75 64 64 354, 75 64 64 355 fax 75 64 64 321
e-mail zamowienia@powiatluban.pl w terminach w godzinach pracy zamawiającego
Numer dokumentu:SR.042.4.7.2017/7 SR.042.4.7.2017/10
Źródło: Internet i własne
Załączniki: