Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23895014 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-19
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa środków czystości
Organizator:Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim
Adres: ul. Langiewicza 8, 39-450 Baranów Sandomierski
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. tarnobrzeski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax: 15 811 80 76
E-mail:
Opis:1. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków czystości dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim w czwartym kwartale 2022 roku.
2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Ilość oraz asortyment określony w formularzu ofertowym jest wielkością prognozowaną.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w sekretariacie w terminie do dnia: 30 września 2022 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Zakup i dostawa środków czystości",
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty drogą elektroniczną (e-mail) pod warunkiem niezwłocznego dostarczenia oferty na piśmie (max 3 dni od terminu składania ofert). Adres poczty elektronicznej: sekretariat.gzup@baranowsandomierski.pl
Otwarcie ofert:7. Otwarcie i badanie ofert: 1.Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Użyteczności Publicznej, 39-450 Baranów Sandomierski, Ul. Langiewicza 8 w dniu 30 września 2022 r. o godz. 10:10. 2.Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2022-09-30
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:
Realizacja zamówienia będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.
Wymagania:Cena jednostkowa danego asortymentu musi być taka jaka została zaoferowana w szczegółowym zakresie zamówienia (załącznik nr 2) i obowiązywać przez okres trwania umowy. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów oraz ich asortyment będą wynikać z faktycznych potrzeb Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówienia podanego w szczegółowym zakresie zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia artykułów nie wykazanych w szczegółowym zakresie zamówienia, które mogą wyniknąć z potrzeb GZUP podczas trwania umowy.
6. Zamawiający dopuszcza dostawę produktów równoważnych o parametrach nie gorszych niż przyjęte w wykazie (załącznik nr 2), ale produkt równoważny, będzie kontrolowany pod względem parametrów do wytypowanego przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o takich samych lub lepszych parametrach do typu zamawianego produktu. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do wpisania w formularzu szczegółowego zakresu zamówienia nazwę produktu równoważnego. W przypadku wątpliwości na etapie oceny oferty, co do jakości oferowanych materiałów, Zamawiający będzie korzystał z uprawnienia do postępowania wyjaśniającego, celem ustalenia zgodności produktu z wymaganiami Zamawiającego.
7. Zamówienie obejmuje sprzedaż wraz z wniesieniem artykułów do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem zamówienia,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
-dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Kryteria i wagi oceny ofert: cena - 100%
Zamawiający wybierze ofertę, która zawiera najniższą cenę brutto.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej GZUP: http://gzup.baranowsandomierski.pl/
3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.
5. Ofertę stanowi formularz ofertowy (załącznik nr 1). Wraz z ofertą należy dostarczyć wypełniony szczegółowy zakres zamówienia (załącznik nr 2).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej.
7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
8. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie, w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.
9. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zamian w treści ofert po upływie terminu składania ofert.
10. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
11. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania.
4. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,

ceny ofert.
5.0 wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę firmy, adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Kontakt:5. Osoby uprawnione do kontaktu:
Pan Tomasz Solarski - Kierownik Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Pani Patrycja Pasek tel./fax: 15 811 80 76
adres e-mail: sekretariat.gzup@baranowsandomierski.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: