Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-01-04
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa systemu ERP wraz z licencjami i wdrożeniem
Organizator:Paulina Łukjaniuk Sp. J
Adres: Kolonia Dojlidy 1, 15-585 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
NIP:PL5423262595
Telefon / fax:503 465 998
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86853
Opis:Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy na zakup i dostawę systemu ERP wraz z licencjami i wdrożeniem.
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.02.00-20-0026/21 - ,,Rozwój eksportu w firmie Paulina Łukjaniuk Sp.J."

Część 1
zakup i dostawa systemu ERP wraz z licencjami i wdrożeniem

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa systemu ERP wraz z licencjami i wdrożeniem. System wraz z niezbędnymi licencjami do prowadzenia ewidencji towarowo-ilościowej, pozwalający na wsparcie i zarządzanie wariantami sprzedaży, cennikami, upustami, kontrolą zobowiązań i należności.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zamieszczono w Zapytaniu Ofertowym nr 01/01/2022
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-12
Termin składania:2022-01-12
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Gmina
Białystok
Miejscowość
Białystok
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakre-sie i przypadkach:
i. w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub przedmiotu umowy;
ii. zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy siły wyższej lub okoliczności o charakterze prawnym, ekonomicznym, finan-sowym lub technicznym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, a leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji umowy lub Projektu.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Oferent powinien dysponować wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferent powinien dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający poniższe warunki:
- Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzaniem komisarycznym lub sądowym.
- Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokre-
wieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kura-teli.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
1. Formularz ofertowo-cenowy (wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego)
2. Oświadczenie Oferenta, iż spełnia warunki określone w Zapytaniu ofertowym i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego)
3. Klauzula RODO ( Załącznik nr 3)
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie OPZ (pkt. V Zapytania Ofertowego)
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-04
Data ostatniej zmiany
2022-01-04

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
,,Cena netto" o wadze 60% (max. 60 pkt.)
W kryterium tym oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 60 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą według wzoru: cena oferty z najniższą ceną/cena oferty badabejx60= liczba punktów badanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
,,Ilość godzin wdrożenia w siedzibie Firmy" o wadze 40% (max.40 pkt.)
a. 40 h - 0 pkt
b. od 41 do 100 h - 10 pkt
c. od 101 do 200 h - 20 pkt
d. od 201 do 300 h - 30 pkt
e. powyżej 300 h - 40 pkt
Kontakt:Osoby do kontaktu
Sławomir Łukjaniuk
tel.: 503 465 998
e-mail: sl@spodiglyinitki.pl
Kod CPV:48000000-8, 48600000-4, 48900000-7
Numer dokumentu:2022-30784-86853, 1/01/2022
Źródło: Internet i własne