Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23110500 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-04-22
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa systemu wspinaczkowego ze zjeżdżalnią
Organizator:Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, Przedszkole Specjalne nr 3
Adres: Nowogrodzka 4 Nowogrodzka 4, 18-400 Łomża
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Łomża
Państwo: Polska
Telefon / fax:862165764
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/105407
Opis:Zakup i dostawa rozbudowanego systemu wspinaczkowego ze zjeżdżalną rolkową
Powstaje w kontekście projektu
RPPD.03.01.01-20-0497/20 - Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością

Część 1
Zakup i dostawa systemu wspinaczkowego ze zjeżdżalnią

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zakup i dostawa rozbudowanego systemu wspinaczkowego ze zjeżdżalną rolkową.
Okres gwarancji
Nie mniej jak jeden rok
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-04-29
Termin składania:2022-04-29
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
Łomża
Gmina
Łomża
Miejscowość
Łomża
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca oświadczy (Zał. Nr. 2), że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-04-22
Data ostatniej zmiany
2022-04-22 15:45:59

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny ofertowej brutto - 100%.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Lucyna Antecka
tel.: 862165764
e-mail: sp8admin@sp8.lomza.pl
Kod CPV:33190000-8
Numer dokumentu:2022-35966-105407, ZSS.26.19.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: