Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14623422 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-12-19
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa wanien dezynfekcyjnych
Organizator:Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Adres: ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: (17) 86 64 701, Fax: (17) 86 64 702
Opis:Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
zaprasza do złożenia ofert na:
Zakup i dostawę wanien dezynfekcyjnych 30 litrowych
1. Przedmiot zamówienia:
o Opis w załączniku nr 1 - Formularz Cenowy.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce i termin złożenia oferty:
o Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - Sekretariat Dyrekcji
o Termin: 21.12.2017, godzina 10:00
Otwarcie ofert:6. Termin otwarcia ofert: 21.12.2017, godzina 10:15
Termin składania:2017-12-21
Wymagania:2. Termin realizacji zamówienia:
Jednorazowa dostawa
3. Warunki realizacji zamówienia,(warunki płatności, termin dostawy, termin gwarancji)
o Termin płatności: 60 dni licząc od daty dostawy towaru i złożenia faktury VAT,
o Termin dostawy: maksimum 5 dni licząc od daty złożenia pisemnego zamówienia.
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: (cena, termin płatności, dostawy)
o Cena - 100%
8. Sposób przygotowania oferty: sporządzoną pisemną ofertę należy przesłać na adres email sekcja.zaopatrzenia@szpital2.rzeszow.pl
Kontakt:7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Strychała, tel. 178664760, faks 178664761, email: sekcja.zaopatrzenia@szpital2.rzeszow.pl
Numer dokumentu:ZPZ/240/G/129/2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: