Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24326554 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-05
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa warzyw i owoców
Organizator:Szkoła Podstawowa w Zbąszyniu
Adres: ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. nowotomyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 695 032 545
E-mail:
Opis:zakup i dostawa warzyw i owoców

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa warzyw i owoców w następujących ilościach:
L.p.
Nazwa
jedn. miary
ilość szacunkowa
1.
ogórek kwaszony 3 l
szt
60
2.
ogórek konserwowy 880 g.
szt
60
3.
ogórek zielony
kg
90
4.
pomidor
kg
90
5.
papryka czerwona
kg
90
6.
czosnek
szt
60
7.
fasola Jaś
kg
90
8.
por
szt
900
9.
sałata masłowa
szt
120
10.
seler
kg
600
11.
marchew
kg
1200
12.
pietruszka
kg
480
13.
kapusta biała
szt
960
14.
kapusta włoska
szt
300
15.
kapusta pekińska
szt
600
16.
kapusta kwaszona 5 l
szt
240
17.
buraki
kg
540
18.
kapusta modra
szt
300
19.
kalafior
szt
120
20.
groch (połówki)
kg
120
21.
cebula
kg
180
22.
rzodkiewka
pęczek
60
23.
szczypiorek
pęczek
90
24.
mandarynka
kg
300
25.
jabłko
kg
300
26.
banany
kg
360
27.
winogrono
kg
90
28.
cytryna
kg
90
29.
rodzynki 100g.
szt
60
30.
ananas plastry 800g.
szt
60
31.
orzechy włoskie 1 kg
szt
30
32.
woda mineralna
szt
300
33.
pestki dyni 1 kg
szt
36
34.
pestki słonecznika 1 kg
szt
30
35.
kalarepa
szt
120
36.
pieczarki
kg
150
37.
kukurydza konserwowa
kg
60
38.
kiwi
kg
240

towar ma być dostarczany do kuchni w Szkole Podstawowej w Zbąszyniu, Ul. Mostowa 10 oraz do Przedszkola, Żłobka w Zbąszyniu, pl. Wolności 13, w ilościach wcześniej ustalonych z kierownikiem stołówki,
dostawy odbywać się będą wg potrzeb Zamawiającego zgłoszonych telefonicznie na minimum 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą,
Wykonawca dostarczy zamawiany towar bez względu na zamawiane ilości,
towar musi być dostarczany w opakowaniach jednostkowych opisanych w Zapytaniu ofertowym. Zamawiający nie dopuszcza dostaw luzem. Opakowania jednostkowe nie mogą być uszkodzone
warzywa muszą być odpowiednio posortowane przez Wykonawcę i muszą być najwyższej jakości, spełniać wymogi sanitarno - epidemiologiczne oraz zasady systemu HACCP w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów,
dostarczony towar musi być świeży, z odpowiednim terminem przydatności do spożycia,
dostarczany towar powinien spełniać właściwe standardy jakościowe przyjęte na rynku art. spożywczych, a Wykonawca powinien zagwarantować, iż dostarczane produkty spełniają normy związane z warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości zamawianego towaru w obrębie asortymentu określonego w formularzu ofertowym Wykonawcy,
Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego towaru w przypadku jego złej jakości oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nie spełniania kryteriów dostawy zawartych w zapytaniu ofertowym przez Wykonawcę,
Zamawiający zastrzega sobie zakup artykułów u innego dostawcy, w przypadku niższej ceny rynkowej lub braku,
Wykonawca dostarczać będzie towar na własny koszt,
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu spełniających wymogi sanitarne.
Miejsce i termin składania ofert: a) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 09.12.2022 r do godz. 10.00 na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Zbąszyniu, Ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń lub drogą elektroniczną na adres: stolowkaspzbaszyn@gmail.com (w tytule e-maila wpisać: ,,oferta na warzywa i owoce") lub pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa w Zbąszyniu, Ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń.
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
Termin składania:2022-12-09
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:- styczeń - czerwiec 2023 r. lub do wcześniejszego wybrania asortymentu.
Wymagania:Płatność będzie następować cyklicznie, na podstawie faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę.
4. Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego: cena: waga kryterium 100%

5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- wypełniony formularz ofertowy (zał. 1)

6. Opis sposobu przeliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
b) cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności koszt zakupu, produkcji, transportu i rozładunku towaru,
c) uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
8. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie oferty w wyznaczonym terminie.

9. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej jednostki.

11. Podpisanie umowy/zamówienia:
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia.
Kontakt:12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
Bogumiła Mataczyna tel. 695 032 545
Numer dokumentu:3/ST/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: