Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19036710 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-03-25
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa wozidła budowlanego kołowego
Organizator:Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. zo.o
Adres: ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. radomski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: 48 385 25 14
E-mail:
Opis:,,Zakup i dostawę wozidła budowlanego kołowego"

2. Opis przedmiotu zamówienia.

1) Specyfika głównych wymagań:

a) Wozidło budowlane kołowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do zapytania.

b) Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustalą się:

- dostawa w ciągu 16 tygodni od daty podpisania umowy.

2) Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3.

3) Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV: 43000000-3.

4) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Miejsce i termin składania ofert: 1) Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 26-670 Pionki, ul. Zakładowa 7 lub przesłać na adres Zamawiającego, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Zakup wozidła NIE OTWIERAĆ PRZED 02.04.2020 r.. GODZ. 11.15",w terminie do dnia 02.04 2020 r. do godz. 11.00.

2) Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Dostawcy, aby oferty złożone po terminie mogły być niezwłocznie zwrócone Dostawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.04 2020 r., o godzinie 11.15. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2020-04-02
Wymagania:Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1) Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowo - cenowy,
wg. załączonego wzoru ZAPYTANIA OFERTOWEGO, załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o otwarciu ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów).

3) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4) Oferta oraz załączniki winny być połączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. Wszystkie strony oferty oraz załączników, zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane.
Kontakt:Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

a) w sprawach proceduralnych - Hanna Kupisz, Marcin Karolak tel.: 48 3852252 email: pwkc@pionki.pl

b) w sprawach merytorycznych - Ryszard Szwabowicz tel. 603933304 email: r.szwabowicz@pwkc.pionki.pl
Numer dokumentu:PWKC/08/ZP/2020
Źródło: Internet i własne