Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-10-27
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa wyposażenia sal
Organizator:Gmina Bielawy
Adres: ul. Garbarska 11, 99-423 Bielawy
Województwo / powiat: łódzkie, pow. łowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (46) 838-26-95
E-mail:
Opis:Wójt Gminy Bielawy w celu wyboru Wykonawcy zaprasza do składania ofert na zakup
i dostawę wyposażenia sal - meble z przeznaczeniem dla żłobka w Bielawach, gmina Bielawy, powiat łowicki.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
a) wyposażenia sal w meble - wg tabeli stanowiącej załącznik A do zapytania
Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku A do niniejszego zapytania ofertowego
2. Miejsce dostawy zakupionego wyposażenia:
Żłobek w Bielawach, Ul. Parzew 20, 99-423 Bielawy, powiat łowicki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca dostawy w obrębie miejscowości Bieawy. Termin dostawy winien być zgłoszony użytkownikowi minimum 3 (trzy) dni robocze przed planowaną dostawą do ww. miejsca
3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
a) meble przedszkolne - 39161000-8.
4. Gwarancja udzielona zostaje na okres określony w ofercie Wykonawcy wyrażony
w miesiącach kalendarzowych. Minimalny okres gwarancji jakości jaki wymaga Zamawiający wynosi 24 miesięcy.
5. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
6. Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnych napraw przedmiotu zamówienia stwierdzonych
i zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.
7. W trakcie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego przeprowadzania wszelkich przeglądów gwarancyjnych co najmniej 1 raz w roku
w obecności użytkownika obiektu.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 30.10.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 (sekretariat) lub przesłać na adres Zamawiającego podany
w rozdziale I zapytania ofertowego. Wymagane jest przesłanie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Przy przesyłce pocztowej lub kurierskiej liczy się data i godz. wpływu do Urzędu Gminy Bielawy.
Otwarcie ofert:Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.10.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2 (sala narad). Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2020-10-30
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 01.12.2020 r.
Wymagania:II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
2. Miejsce publikacji zapytania ofertowego:
biuletyn informacji publicznej Gminy Bielawy: http://bip.ugbielawy.nv.pl
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2. Wykaz wymaganych dokumentów i forma oferty:
a) druk oferty wg załącznika nr 1 do zapytania,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) wykaz dostaw wg załącznika nr 2 do zapytania, odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
d) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu wg załącznika nr 4,
e) pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Cena brutto - waga 100 %
2. Kryterium procentowe zostanie zmienione na punkty według następującego wzoru:
Cena najniższa
Cena = ??????? x 100 pkt
Cena badana

3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
4. Ostateczna ocena punktowa oferty:
ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku,
za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów,
przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje
z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną
w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji,
w przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego,
w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem ,,Zakup i dostawa wyposażenia sal-meble dla żłobka w Bielawach".
2. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
3. Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
4. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy.
5. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści dokumentacji postępowania.
8. Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
9. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty jest kwota brutto z należnym podatkiem VAT. W cenie należy uwzględnić wszelkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu oraz wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Ustalenie zakresu i ilości asortymentu do wyceny oferty należy do Wykonawcy w tym także przeprowadzenie na tej podstawie kalkulacji
w taki sposób aby był spełniony oczekiwany przez Zamawiającego rezultat. Nie objęcie ofertą jakichkolwiek elementów robót stanowi ryzyko Wykonawcy.
10. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.ugbielawy.nv.pl
Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 2 dni przed terminem składania ofert.
11. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie ofertowe celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
12. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień lub wycofać swoją ofertę.

IX. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy na zasadach i warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
X. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego (Wykonawca nie załączy do oferty wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. V pkt 2 niniejszego zapytania ofertowego).
2) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
XI. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wykonawca jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający udostępni przez umieszczenie na stronie internetowej informację o:
wyborze wykonawcy, albo
odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo
niezłożeniu żadnej oferty, albo
zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
4. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy, jeżeli:
nie została złożona żadna oferta,
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego.
5. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.ugbielawy.nv.pl (nie przewiduje się wysyłania informacji o wyborze oferty do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu swoje oferty).
6. Zamawiający poinformuje pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy.
7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez wyboru żadnej
z ofert.
9. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie do:
przedłożenia dokumentu lub dokumentów potwierdzających prawo osób składających podpisy pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i możliwości zawarcia umowy z Zamawiającym (np. pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy),
przedłożenia umowy regulującej współpracę członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej (jeżeli za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum lub spółkę cywilną).
XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r., str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Bielawy.
Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Bielaw jest: iod@bielawy.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zawarcia umowy, której przedmiotem jest wykonanie ,,zakup i dostawa wyposażenia sal - meble z przeznaczeniem dla żłobka w Bielawach, gm. Bielawy, powiat łowicki".
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym z uwzględnieniem ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, Nr 27 poz. 140) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do treści swoich danych,
na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
Anita Morawska - tel. (46) 838-26-95
Kod CPV:39161000-8
Numer dokumentu:RPG.272.1.1.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: