Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-11-05
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych
Organizator:Starostwo Powiatowe w Malborku
Adres: Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork
Województwo / powiat: pomorskie, pow. malborski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 55 646 0 400 faks: +48 55 272 34 62
E-mail:
Opis:Zakup i dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim
ZAPYTANIE OFERTOWE
prowadzone na podstawie:
Załącznika nr1 do Zarządzenia nr 20/2014r Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 10 lipca 2014r.
,,Procedura udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Malborku."
w sprawie
,,Zakupu i dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim.
2. Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa piasku w ilości 405 ton.
1. Piasek dostarczony będzie transportem Wykonawcy do miejsc wskazanych przez
Zamawiającego samochodami wywrotkami ( nie łamanymi) o tonażu do 20 ton.
2. Poszczególne dostawy realizowane będą w oparciu o pisemne i telefoniczne zapotrzebowanie
w terminie do 3 dni od chwili złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
3. Wykonawca gwarantuje zachowanie stałej określonej w ofercie ceny na w/w materiały.
4. Piasek winien spełniać następujące warunki konieczne:
o Piasek przesiany, który może być stosowany do zimowego utrzymania dróg.
o Frakcje uziarnienia do 2mm zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
27 października 2005r w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą
być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005 nr 230 poz. 1960
z późn. zm.)
o Nie może zawierać skaleń i zbryleń oraz zanieczyszczeń tj. patyków, liści chwastów, gliny
i innych.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakości dostarczanej partii materiału.
Wykonawca zakwestionowaną jakość partii materiału odbierze na koszt własny.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Malborku ( pokój 24 - SEKRETARIAT)
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork
do dnia 13.11.2018r. do godziny 10:00
Otwarcie ofert:6. Termin otwarcia ofert: dnia 13.11.2018r. do godziny 10:20
Termin składania:2018-11-13
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia:
od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Należy przyjąć, że w okresie od stycznia do marca 2019r Zamawiający złoży zamówienie
na ok. 200 ton piasku, a w okresie od października do końca grudnia 2019r na ok. 205ton piasku.
Wymagania:4. Okres gwarancji:
Nie dotyczy.
7. Warunki płatności:
Określone w załączniku nr 2 Projekt umowy
9. Sposób przygotowywania oferty:
1. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z treścią formularza ,,Oferta" stanowiącego załącznik
nr 1.
2. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki, zawierającą
jedną, jednoznacznie opisaną propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie
długopisem lub nieścieralnym atramentem.
4. Zamawiający żąda złożenia dokumentów w oryginale lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem (każda strona) przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika.
5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz trwale spięte, w ten sposób,
aby uniemożliwić dekompletację.
6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zapobiegając jej naruszalność do terminu
otwarcia ofert.
7. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie z niżej wymienionym oznaczeniem:
Kontakt:8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Karol Gumprecht Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Inwestycji
k.gumprecht@powiat.malbork.pl
Małgorzata Serzysko Inspektor Wydziału Infrastruktury i Inwestycji
tel./fax 55 273 45 42
Numer dokumentu:OR.272.38.2018.II
Źródło: Internet i własne
Załączniki: