Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18779781 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-02-11
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej
Organizator:Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach
Adres: ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. łosicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 83/ 359 02 32, fax 83/ 359 02 88
E-mail:
Opis:Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, zaprasza do złożenia oferty na:
,,Zakup i sukcesywną dostawę kationowej emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC w ilości 65 ton
do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach"
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:
1.1. Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC w ilości 65 ton do
Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach.
Uwaga! Podana ilość emulsji asfaltowej stanowi tylko przybliżoną maksymalną ilość
towaru przewidzianą do realizacji w skali roku. W sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych
okoliczności mogących nastąpić w okresie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie
prawo do niewykorzystania przewidywanej ilości emulsji asfaltowej.
1.2. Wykonawca zapewni sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej - w miarę potrzeb
Zamawiającego, środkami transportowymi przeznaczonymi do tego celu - cysterna
samochodowa i rozładunek na Bazie Materiałowo -Sprzętowej Zarządu Dróg Powiatowych
w Łosicach ul. Wiejska 3 od poniedziałku do piątki w godzinach od 6.00 do 15.00.
1.3. Każdorazowa dostawa partii emulsji w ilości nie większej niż 4 Mg.
1.4. Emulsja asfaltowa dostarczana będzie każdorazowo na telefoniczne żądanie
Zamawiającego. Wykonawca dostarczy zamówioną partię towaru w terminie do 2 dni
roboczych licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
1.5. Wykonawca dołączy świadectwo jakości do każdej partii dostarczonej emulsji asfaltowej.
1.6. Emulsja asfaltowa winna spełniać wymagania normy europejskiej PE-EN 13808 ,,Asfalty
i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych".
Na potwierdzenie spełniania wymagań Wykonawca dołączy do swojej oferty aktualny
dokument podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że oferowana
emulsja odpowiada określonym normom technicznym PN-EN 13808 (aktualna aprobata
techniczna, deklaracja zgodności itp.).
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ w załączeniu.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3
w terminie do dnia 18 lutego 2020r. godz. 11.00 w pokoju nr 7 lub przesłać na nr faksu
83/359 02 88 łub poczty elektronicznej e-mail: zdp@zdp.losice.pl
W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną należy potwierdzić, dosyłając
dokumenty do Zamawiającego.
Termin składania:2020-02-18
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2020r.
Wymagania:W przypadku zainteresowania proszę o złożenie swojej oferty cenowej wykorzystując druki
załączonych formularzy.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: