Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18517802 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2019-12-16
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i sukcesywne dostawy codziennej prasy
Organizator:Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi
Adres: al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 42-628-71-03, tel 42/ 628-70-60.
E-mail:
Opis:Zakup i sukcesywne dostawy codziennej prasy oraz publikacji specjalistycznych dla potrzeb pracowników
Zarządu lokali Miejskich w 2020 r.
Przedmiot zamówienia:
Zakup i sukcesywne dostawy codziennej prasy oraz publikacji specjalistycznych dla potrzeb pracowników Zarządu lokali Miejskich w 2020r., - zgodnie z asortymentem wyszczególnionym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr la do niniejszego Ogłoszenia.
Szczegółowy zakres czynności przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy składać w siedzibie ZLM, al. Tadeusza Kościuszki 47, parter-recepcja, w zapieczętowanej kopercie z opisem: Dane oferenta, nr sprawy: DZP.26.1.388.2019 - Dostawa prasy dla potrzeb Zarządu Lokali Miejskich w 2020 r., w terminie do dnia 23.12.2019r., do godz. 11:00, decyduje data i godzina jej doręczenia do ZLM, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert:Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2019 r. o godz. 11:30, w siedzibie ZLM, al. T. Kościuszki 47, pokój spotkań z klientami nr 04, parter.
Termin składania:2019-12-23
Miejsce i termin realizacji:Miejscem dostawy codziennej prasy oraz publikacji specjalistycznych będzie siedziba Zarządu Lokali Miejskich 90-514 Łódź, al. Tadeusza Kościuszki 47, parter-recepcja.
Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.01.2020 r. (planowany) - do dnia 31.12.2020 r.
Wymagania:Podział zamówienia na części:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Dokumenty wymagane:
1. Wypełniony druk oferty (zał. nr 1 do Ogłoszenia);
2. Wypełniony druk formularza cenowego (załącznik nr la do Ogłoszenia).
Kryteria oceny ofert: 1. Cena 100%
Oferent jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert lub do chwili zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru.
Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.
Uwagi:swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (zwane dalej RODO) tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania i przechowywania danych osobowych stanowi Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych w Zarządzie Lokali Miejskich / Regulamin udzielania zamówień dla nieruchomości Prywatnych i Współwłasnych zarządzanych przez Zarząd Lokali Miejskich dostępny na stronie internetowej: www.zIm.lodz.pl/bip/
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom, oferentom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt:godziny urzędowania poniedziałki, środy, czwartki, piątki 8:00-16:00, wtorek 9:00-17:00
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela - Pani Zofia Ciołek, tel 42/ 628-70-60. Informacj i proceduralnych dotyczących konkursu udzie la: Stanisław S ikora, telefon 42/628-71 -03 e-mail: zamowienia@zlm.lodz.pl
Numer dokumentu:.DZP.26.1.388.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: