Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-08
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i wdrożenia systemu B2E oraz zakupu środków trwałych i wyposażenia umożliwiającego korzystanie z tworzonego systemu B2E
Organizator:MAP LIFTTECHNIK Marek Bartylla Patrycja Bartylla Spółka cywilna
Adres: Wiejska 107, 46-050 Przywory
Województwo / powiat: opolskie, pow. opolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 77 464 35 34
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPOP.02.01.02-16-0012/18 dotyczące zakupu i wdrożenia systemu B2E oraz zakupu środków trwałych i wyposażenia umożliwiającego korzystanie z tworzonego systemu B2E.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu B2E oraz zakup środków trwałych i wyposażenia umożliwiającego korzystanie z tworzonego systemu B2E w ramach projektu pt. ,,Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie MAP LIFTTECHNIK Marek Bartylla Patrycja Bartylla Spółka Cywilna z siedzibą w Przyworach"
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu B2E oraz zakup środków trwałych i wyposażenia umożliwiającego korzystanie z tworzonego systemu B2E w ramach projektu pt. ,,Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie MAP LIFTTECHNIK Marek Bartylla Patrycja Bartylla Spółka Cywilna z siedzibą w Przyworach"
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu B2E oraz zakup środków trwałych i wyposażenia umożliwiającego korzystanie z tworzonego systemu B2E w ramach projektu pt. ,,Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie MAP LIFTTECHNIK Marek Bartylla Patrycja Bartylla Spółka Cywilna z siedzibą w Przyworach"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym, pkt. IV Opis przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik: ZO.
Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający.
Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu.
W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 16-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z zaleceniami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
2. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Oferenta. W przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z ogólnodostępnych informacji (np. KRS, CEIDG), oferent zobowiązany jest do przedłożenia kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentowania lub kopię dokumentu potwierdzającego fakt udzielania stosownego upoważnienia, którego oryginał zostanie zweryfikowany w momencie podpisania umowy z wykonawcą.
4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych.
5. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach netto.
6. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu ogłoszenia Zapytanie Ofertowego.
7. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
8. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.
10. Ofertę można dostarczyć zgodnie z jedną z dopuszczalnych form:
a) W formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożoną osobiście na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego):
MAP LIFTTECHNIK Marek Bartylla Patrycja Bartylla Spółka cywilna
ul. Wiejska 107, 46-050 Przywory
w godzinach pracy tj. 07:30-15:30 do dnia 16.04.2019r.
b) W formie elektronicznej - skan podpisanych dokumentów wysłany na adres e- mail: patrycja.bartylla@op.pl do dnia 16.04.2019r.
z dopiskiem ,,dotyczy zapytana ofertowego 1/RPOP.02.01.02-16-0012/18"
11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2019-04-16
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: cała Polska Powiat:
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Okres realizacji zamówienia rozpoczyna bieg w dniu podpisania umowy z wykonawcą. Termin zakończenia realizacji zamówienia 31.07.2019r.
2. Planowany termin podpisania umowy - w terminie związania ofertą.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot posiadający wiedzę, doświadczenie, i potencjał pozwalający na terminową realizację niniejszego zapytania ofertowego z najwyższą starannością, który spełnia łącznie warunki:
1.1. zrealizował w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie minimum 1 dostawę sprzętu o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto,
1.2. zrealizował w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie minimum 1 wdrożenie systemu B2E o wartości co najmniej 30 000,00 zł netto.
2. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobligowany jest dopełnić obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
3. Zapisy pkt. VI.1 będą weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta zawartego we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz ogólnodostępnych informacji m.in. zapisy stron internetowych oraz dokumentów rejestrowych.
4. W przypadku stwierdzonej wątpliwości co do potencjału oferenta zgodnie z zapisami pkt VI.1, zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na etapie oceny ofert, dodatkowych dokumentów potwierdzających potencjał np. referencje, protokoły odbioru prac lub usługi.
Uwagi:12. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania zadane do dnia 12.04.2019 do godz. 23:59, pytania zadane po upływie tego terminu pozostaną bez odpowiedzi.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z Przedmiotem Zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia oraz jego parametrami minimalnymi, lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji, zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w poszczególnych częściach zamówienia. W postepowaniu ofertowym zwycięży oferent bądź oferenci, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów w poszczególnych pozycjach zamówienia. Ocena przeprowadzona zostanie indywidualnie dla każdej z dwóch części zamówienia (1 lub 2), dlatego możliwe będzie udzielenie zamówienia dwóm wykonawcom.
3. Nie dopuszczono składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dokona oceny punktowej (osobno dla części A i osobno dla części B) ofert które:
a) zostały złożone w terminie,
b) są zgodne z Przedmiotem Zamówienia,
c) Zamawiający stwierdzi spełnienie przez Oferenta wymagań w zakresie doświadczenia i potencjału zgodnie z zapisami pkt. ,,Warunki udziału w postępowaniu".
5. Ocena punktowa ofert zostanie dokonana na podstawie poniższych kryteriów:
Kryterium I - Cena (maksymalna ilość punktów = 70)
Kryterium II - Termin realizacji - (maksymalna ilość punktów = 30)
W kryterium I - Cena - najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem
Cena najniższa
________________________ x 70 = Liczba punktów
Cena oferowana przez firmę - oferenta
Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić w swojej kalkulacji wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe tj.: koszty dostawy, montażu i uruchomienia, jeżeli zachodzi konieczność ich faktycznego poniesienia, a także konfiguracje oprogramowania tj.: definiowanie użytkowników na serwerze oraz konfiguracje domeny.
W kryterium II Termin realizacji - oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
Najkrótszy czas realizacji (podany w tygodniach)
__________________________________________________________x 30 = Liczba punktów
Czas realizacji oferowany przez oferenta (podany w tygodniach)
Termin realizacji liczony będzie od daty podpisania umowy.
Maksymalny termin realizacji zamówienia do dnia 31.07.2019r.
6. Sposób wyliczenia punktów:
- Łączna maksymalna liczba punktów = 100 punktów,
- Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych Kryteriach oceny według wzoru:
?= Punkty uzyskane w kryterium 1 + Punkty uzyskane w kryterium 2
- Zamawiający obliczy punkty uzyskane w kryterium Cena i Termin realizacji odrębnie dla każdej
części zamówienia.
6. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.
7. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent lub oferenci, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów.
8. W razie identycznej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.
9. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów oraz podali taką samą najniższą cenę Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponowne ofert cenowych drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w Załączniku nr 2 Formularz Oferty.
10. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy, a terminem zakończenia data protokołu odbioru przedmiotu zamówienia podpisana przez Zamawiającego.
Wykluczenia
1. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony prze IZ PO,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W przypadku powiązania o którym mowa w pkt. 1 oferent zostanie wykluczony z postępowania.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MAP LIFTTECHNIK MAREK BARTYLLA PATRYCJA BARTYLLA SPÓŁKA CYWILNA
Adres
Wiejska 107
46-050 Przywory
opolskie , opolski
Numer telefonu
774643534
Fax
774643534
NIP
9910392036
Tytuł projektu
Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie MAP LIFTTECHNIK Marek Bartylla Patrycja Bartylla Spółka Cywilna z siedzibą w Przyworach.
Numer projektu
RPOP.02.01.02-16-0012/18-00
Załączniki

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 3_Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
Załącznik nr 2_Formularz oferty
Załącznik nr 1 - klauzula informacyjna_RODO

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest Pani Patrycja Bartylla.
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 77 464 35 34
Kod CPV:48000000-8
Numer dokumentu:1178346, 1/RPOP.02.01.02-16-0012/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: