Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17754739 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-31
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i wdrożenie oprogramowania B2E, B2B
Organizator:HIGMA SERVICE Sp. z o.o
Adres: Radziewiczówny 13, 45-348 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:774022050
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zakup i wdrożenie oprogramowania B2E, B2B
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie oprogramowania B2E, B2B.
Szczegółowa specyfikacja zamówienia opisana została w Załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia". Załącznik nr 4 zostanie udostępniony zainteresowanym udziałem w postepowaniu podmiotom, które prześlą na adres e-mail: tik@higma-service.pl podpisany przez osobę uprawnioną Załącznik nr 5 Klauzulę o zachowaniu do Zapytania Ofertowego.
Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający.
Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu.
W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup i wdrożenie oprogramowania B2E, B2B.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie oprogramowania B2E, B2B.
Szczegółowa specyfikacja zamówienia opisana została w Załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia". Załącznik nr 4 zostanie udostępniony zainteresowanym udziałem w postepowaniu podmiotom, które prześlą na adres e-mail: tik@higma-service.pl podpisany przez osobę uprawnioną Załącznik nr 5 Klauzulę o zachowaniu do Zapytania Ofertowego.
Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający.
Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu.
W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych.
Kod CPV
48000000-8
Nazwa kodu CPV
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Dodatkowe przedmioty zamówienia
Kod CPV:
48000000 - 8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72200000 - 7 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 02-09-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z zaleceniami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
2. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Oferenta. W przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z ogólnodostępnych informacji (np. KRS, CEIDG), oferent zobowiązany jest do przedłożenia kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentowania lub kopię dokumentu potwierdzającego fakt udzielania stosownego upoważnienia, którego oryginał zostanie zweryfikowany w momencie podpisania umowy z wykonawcą.
4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych.
5. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach netto, a terminy w miesiącach.
6. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu ogłoszenia Zapytanie Ofertowego.
7. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
8. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.
10. Ofertę można dostarczyć zgodnie z jedną z dopuszczalnych form:
a) W formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożoną osobiście na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego):
HIGMA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Radziewiczówny 13, 45-348 Opole
w godzinach pracy tj. 800-1600 do dnia 02.09.2019r.
b) W formie elektronicznej - skan podpisanych dokumentów wysłany na adres e- mail: tik@higmaservice.pl do dnia 02.09.2019r.
z dopiskiem ,,dotyczy zapytana ofertowego 1/RPOP.02.01.02-16-0044/18"
11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
12. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania zadane do dnia 14.08.2019r. do godz. 16:00, pytania zadane po upływie tego terminu pozostaną bez odpowiedzi
Termin składania:2019-09-02
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole
Harmonogram realizacji zamówienia
Okres realizacji zamówienia: do 31.12.2020r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot posiadający doświadczenie i potencjał pozwalający na terminową realizację niniejszego zapytania ofertowego, który w okresie ostatnich 2 lat zrealizował min. 2 projekty o porównywalnym zakresie i charakterze na wartość min 750 000,00 zł netto każdy.
2. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobligowany jest dopełnić obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
3. Zapisy pkt. VI.1 będą weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta zawartego we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz ogólnodostępnych informacji m.in. zapisy stron internetowych oraz dokumentów rejestrowych.
4. Zgodnie z zapisami pkt VI.1, zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na etapie oceny ofert, dodatkowych dokumentów potwierdzających potencjał np. referencje, protokoły odbioru prac lub usługi.
5. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony prze IZ PO,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. W przypadku powiązania o którym mowa w pkt. 5 oferent zostanie wykluczony z postępowania.
7. Wszystkie dodatkowe koszty związane ze złożeniem oferty leżą po stronie Oferenta.
8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
Wiedza i doświadczenie
1. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot posiadający doświadczenie i potencjał pozwalający na terminową realizację niniejszego zapytania ofertowego, który w okresie ostatnich 2 lat zrealizował min. 2 projekty o porównywalnym zakresie i charakterze na wartość min 750 000,00 zł netto każdy.
2. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobligowany jest dopełnić obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
3. Zapisy pkt. VI.1 będą weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta zawartego we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz ogólnodostępnych informacji m.in. zapisy stron internetowych oraz dokumentów rejestrowych.
4. Zgodnie z zapisami pkt VI.1, zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na etapie oceny ofert, dodatkowych dokumentów potwierdzających potencjał np. referencje, protokoły odbioru prac lub usługi.
5. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony prze IZ PO,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. W przypadku powiązania o którym mowa w pkt. 5 oferent zostanie wykluczony z postępowania.
7. Wszystkie dodatkowe koszty związane ze złożeniem oferty leżą po stronie Oferenta.
8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznik nr 2: Formularz oferty.
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
Załącznik nr 5: Klauzula o zachowaniu poufności informacji
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z Przedmiotem Zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna ze wskazanym w Załączniku nr 4 przedmiotem zamówienia oraz jego parametrami minimalnymi, lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji, zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:
a) zostały złożone w terminie,
b) są zgodne z Przedmiotem Zamówienia,
c) Zamawiający stwierdzi spełnienie przez Oferenta wymagań w zakresie doświadczenia i potencjału zgodnie z zapisami pkt. ,,Warunki udziału w postępowaniu".
4. Ocena punktowa ofert zostanie dokonana na podstawie poniższych kryteriów:
Kryterium I - Cena (maksymalna ilość punktów = 70)
Kryterium II - Termin realizacji (maksymalna ilość punktów = 10)
Kryterium III - Gwarancja (maksymalna ilość punktów = 20)
Gwarancja to zobowiązanie wykonawcy udzielone bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach którego wykonawca gwarantuje zamawiającemu, że zamówienie zostało zrealizowane w całości zgodnie z umową oraz że oprogramowanie będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie.
W kryterium I - Cena - najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem
Cena najniższa
________________________ x 70 = Liczba punktów
Cena oferowana przez firmę - oferenta
Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić w swojej kalkulacji wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe tj.: koszty dostawy, montażu i uruchomienia jeżeli zachodzi konieczność ich faktycznego poniesienia.
W kryterium II - Termin realizacji - oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
Najkrótszy czas realizacji (podany w miesiącach)
__________________________________________________________x 10 = Liczba punktów
Czas realizacji oferowany przez oferenta (podany w miesiącach)
Termin realizacji liczony będzie od daty podpisania umowy.
W kryterium III Gwarancja - najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Okres gwarancji oferowany przez oferenta (podany w miesiącach)
__________________________________________________________x 20 = Liczba punktów
Najdłuższy okres gwarancji (podany w miesiącach)
Termin gwarancji liczony będzie od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez zamawiającego potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru.
5. Sposób wyliczenia punktów:
- Łączna maksymalna liczba punktów = 100 punktów,
- Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych Kryteriach oceny według wzoru:
?= Punkty uzyskane w kryterium 1 + Punkty uzyskane w kryterium 2 + Punkty uzyskane w kryterium 3
6. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.
7. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.
8. W razie identycznej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.
9. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów oraz podali taką samą najniższą cenę Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponowne ofert cenowych drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w Załączniku nr 2 Formularz Oferty.
10. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy, a terminem zakończenia data protokołu odbioru przedmiotu zamówienia podpisana przez Zamawiającego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
"HIGMA SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Gosławicka 2
45-446 Opole
opolskie , Opole
Numer telefonu
774022050
NIP
7542833295
Tytuł projektu
Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie ,,HIGMA SERVICE" Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
Numer projektu
RPOP.02.01.02-16-0044/18-00
Załączniki

Załącznik nr 5 - Klauzula poufności
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiazań
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 1 - Klauzula RODO
Zapytanie Ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Maciej Jaeschke
Kod CPV:48000000-8, 72200000 - 7
Numer dokumentu:1198484, 1/RPOP.02.01.02-16-0044/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: