Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18218549 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-25
Przedmiot ogłoszenia:Zakup jednostki pływającej typu houseboat
Organizator:Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie" Węgorzewo
Adres: Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 874284741
E-mail:
Opis:1. Przedmiotem zamówienia jest zakup jednostki pływającej typu houseboat.
A. Dane techniczne:
- kadłub: laminat poliestrowo - szklany
- Długość kadłuba: 8 - 10 m
- Szerokość kadłuba: do 3 m
- Maksymalne zanurzenie: do 0,5 m
- Masza własna : do 3200 kg
- Liczba osób załogi: 4 - 6
- Wysokość w kabinie - 180 cm - 2 m
- Silnik: o mocy do 60 KM,
- ster strumieniowy
- Stały zbiornik paliwa - min. 50l ze wskaźnikiem
- Instalacja elektryczna 12 i 230 V, z ładowarką, gniazda USB - 3 sztuki, gniazdka 230 V - 3 sztuki, w 3 częściach łodzi - dziób, kambuz, rufa
- Oświetlenie wewnętrzne LED
B. Kadłub i pokład
- zamykane bakisty, kłódki nierdzewne
- sztywny reling - kosz dziobowy i rufowy ze stali nierdzewnej
- okucia ze stali nierdzewnej
- minimum 6 knag cumowniczych
- laminatowa platforma rufowa z listwą odbojową, z drabinką wykonaną ze stali nierdzewnej
- trap dziobowy z miejscem na kotwicę,
- okna boczne w kadłubie
- luki (bulaje) otwierane w każdej kabinie, toalecie i mesie
- listwa odbojowa
- ładowanie zewnętrzne przy pomoście, z niezbędnym okablowaniem
C. Kokpit i mesa
- hart top z przednią szybą ze szkła hartowanego, z wycieraczką elektryczną, z suwanymi szybami bocznymi
- GPS z mapami jezior, echosonda, radio mp3 z głośnikami w kabinie i na pokładzie zewnętrznym
- ploter z czujnikiem głębokości, nie starszy niż rok produkcji jachtu
- rozkładany/ demontowany stół w kokpicie
- schody wewnętrzne z tworzywa sztucznego z antypoślizgami
- kambuz z szafkami i szufladami
- zlew
- kuchenka dwupalnikowa
- segregator na sztućce i segregator na szklanki i kubki w szafkach
- lodówka o pojemności min. 40 l
- obrotowy, regulowany fotel sternika
- wycieraczka przedniej szyby
- klakson
- reflektor pozycyjny
- oświetlenie nawigacyjne
- ogrzewanie WEBASTO
- materace wewnętrzne i zewnętrzne - sundeck na dziobie min. 2 m.
- ławeczka z oparciem na dziobie
D. Wnętrze, kabiny, toalety
- kabina dziobowa i rufowa zamykane
- grodzie i ścianki oraz meble wykonane ze sklejki wodoodpornej pokrytej HPL
- telewizor zamontowany w mesie
- zamykana kabina WC z toaletą morską, z odprowadzeniem fekaliów do zbiornika oraz umywalką
E. Wyposażenie czarterowe
- cumy, odbijacze, kamizelki ratunkowe - min. 6 sztuk ( 2 XL, 2 L, 2 M),
kotwice - 2 sztuki, 2 długie pagaje, bosak, koło ratunkowe
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1) Wykonanie produktu właściwej jakości, wolnego od wad fabrycznych.
2) Gwarancja producenta.
3) Serwis techniczny.
2. Kod CPV: 34522300-5, nazwa kodu CPV: Małe jednostki pływające
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
Miejsce i termin składania ofert: Koniec terminu składania ofert
2019-11-04
Termin składania:2019-11-04
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2020-04-30
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem w realizacji minimum trzech podobnych zadań w ciągu ostatniego roku (udokumentowane referencjami lub protokołami odbioru).
Zamawiający wykluczy wykonawców powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 43a ust. 4 Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1).
2. Oferta powinna: być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP (lub równoważny), podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
3. Wykonawca w treści oferty określa całkowity koszt usługi. W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto wyrażone w walucie PLN, przy czym ceną oferty jest cena brutto.
4. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji wykonawcy.
5. Integralną część oferty stanowią:
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
- Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji podobnych zadań w ciągu ostatnich trzech lat (referencje lub protokoły odbioru).
Odrzucenie oferty
Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada jednoznacznie treści zapytania ofertowego,
- złożone przez Oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
- złożone po wyznaczonym terminie składania ofert,
- w których podane zostaną przez Wykonawcę nieprawdziwe informacje,
- złożone przez podmiot, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
1)uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
2)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
3)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
4)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5)pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Uwagi:Kryteria
Kryterium Waga
a) Całościowa cena brutto wykonanej usługi 70
b) Okres gwarancji 10
c) Czas reakcji serwisu gwarancyjnego 10
d) Usługa zimowania i wodowania zawarta w cenie of 10
Opis sposobu przyznania punktacji
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
1. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 0 do 100 pkt., w sposób następujący:
a) Całościowa cena brutto wykonanej usługi (waga 70%) punktowana od 0 do 70 pkt., uwzględniająca wszystkie koszty wykonania zlecenia. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 70, a pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:
(cena najniższa/cena oferowana) x 70 pkt.
b) Okres gwarancji
Okres gwarancji Ilość punktów
Powyżej 5 lat 10
Powyżej 2 lat 5
Poniżej 2 lat 0
c) Czas reakcji serwisu gwarancyjnego rozumiany jako maksymalny czas reakcji serwisu liczony w godzinach, od momentu zgłoszenia usterki. Punkty zostaną przyznane wg poniższego wzoru:
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego Ilość punktów
Poniżej 24 godzin 10
24-72 godziny 5
Powyżej 72 godzin 0
d) Usługa zimowania i wodowania zawarta w cenie oferty
Usługa wodowania/ zimowania Ilość punktów
Usługa zimowania i wodowania 10
Usługa zimowania lub wodowania 5
Brak usług w ofercie 0
2. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.
3. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybiera spośród tych ofert tę z najniższą ceną. Jeśli zostały złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający wzywa Wykonawców, których te oferty dotyczą, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych.
Numer dokumentu:27/25/10/2019
Źródło: Internet i własne - ARIMR
Załączniki: