Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23255344 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-05-19
Przedmiot ogłoszenia:Zakup komputerów stacjonarnych
Organizator:Nadleśnictwo Brodnica
Adres: Sądowa 16, 87-300 Brodnica
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 564943900
E-mail:
Strona www:https://josephine.proebiz.com/pl/tender/23700/summary
Opis:zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:
,,Zakup 15 szt. komputerów stacjonarnych typu Ali in One na potrzeby funkcjonowania komputerowego stanowiska leśniczego w kancelariach leśnictw
Nadleśnictwa Brodnica".
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 szt komputerów zgodnie z załączonym opisem i specyfikacją stanowiącą integralną cześć zapytania ofertowego.
5. Wymagania dotyczące dostawy:
Zostały szczegółowo określone w załączniku do zapytania ofertowego ,,opis i specyfikacja" oraz określone we wzorze umowy.
Specyfikacja:3. Miejsce i sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Nadleśnictwo Brodnica, Ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, pokój nr 9 - p. Paweł Kowalski, e-mail: pawel.kowalski2@torun.lasy.gov.pl
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce i termin składania ofert:
7.1 Ofertę na załączonym wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego), zgodną z treścią zapytania ofertowego, należy złożyć w terminie do 27.05.2022 roku, do godz. 10:30 poprzez platformę JOSEPHEME
(https://josephine.proebiz.com/pl/)
Otwarcie ofert:7.3 Otwarcie ofert nastąpi 27.05.2022 roku o godz. 11:00.
Termin składania:2022-05-27
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: do 06 czerwca 2022r.
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert:
Cena - 100 %
6. Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3) Oferta winna zawierać:
a) nazwę firmy i adres składającego ofertę,
b) cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia,
c) do oferty należy dołączyć kartę informacyjna oferowanego urządzenia (marka, model, parametry oferowanego sprzętu)
d) dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
e) warunki rękojmi/gwarancji.
4) Termin ważności oferty: 30 dni.
7.2 Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 7.1 nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu oferty na stronę internetową prowadzonego postępowania (https://josephine.proebiz.com/pl/).
7.4 Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/, oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy JOSEPHINE.
7.5 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE.
7.6 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 500 MB.
7.7 Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na platformę JOSEPHINE.
7.8 Dane postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na platformie JOSEPHINE.
7.9 Złożenie oferty:
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego na platformie JOSEPHINE. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na platformie JOSEPHINE, w szczegółach danego postępowania.
b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. póz. 2247 z późn. zm.) i opatrzona podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w formacie .pdf i podpisanie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie .pades. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE. Ofertę należy złożyć w oryginale.
c) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie JOSEPHINE i udostępnionych również na platformie JOSEPHINE. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na platformie JOSEPHINE.
d) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach.
7. 10 Wraz z formularzem ofertowym, Wykonawca składa również pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy).
7.11 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.
7.12 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy.
7.13 Dokumenty składane wraz z ofertą powinny zostać sporządzone pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, kwalifikowanym lub podpisem osobistym.
Kod CPV:30200000-1
Numer dokumentu:SA.2717c.20.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: