Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15410253 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-18
Przedmiot ogłoszenia:Zakup krzeseł biurowych
Organizator:Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Adres: Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź,
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:42) 664-07-02, tel. 042 6640701, tel. 042 66-40-703
Opis:zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest mebli krzeseł biurowych
NAZWA ZAMÓWIENIA ,,Zakup krzeseł biurowych"
ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
,,Zakup krzeseł biurowych"
Szczegółowe zestawienie przedmiotu zamówienia stanowi indeks materiałów - załącznik nr 3 oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę zgodną z załączonym formularzem ofertowym (załącznik nr 1), zaparafowanym projektem umowy (załącznik nr 2), indeksem materiałów (załącznik nr 3) oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4) prosimy przesłać pisemnie do dnia 25.05.2018 roku do godziny 10:00 w opieczętowanej kopercie na adres Zamawiającego:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 z dopiskiem na kopercie:
j Oferta na j
,,Zakup krzeseł biurowych"
I sygn. G.XXVI.2300/64/2018 i
i Nie otwierać przed dniem 25.05.2018 r. godz. 10:00 I
Termin składania:2018-05-25
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostanie zrealizowanie w terminie do dnia 29.06.2018 r.
zgodnie z postanowieniem zawartym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2.
Kontakt:INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem ofert), Zamawiający i Wykonawca przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego - emailem lub faksem pod numer (42) 664-07-02. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Kierownik Oddziału Gospodarczego Arkadiusz Mostowy tel. 042 6640701 Inspektor Oddziału Gospodarczego, Paweł Ogrodniczek tel. 042 66-40-703
Numer dokumentu:G.XXVI.2300/64/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: