Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24672848 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-09
Przedmiot ogłoszenia:Zakup laptopa
Organizator:ACCREA BARTŁOMIEJ STAŃCZYK
Adres: ul. Hiacyntowa 20, 20-143 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
NIP:PL9461901148
Telefon / fax:817479095
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/145953
Opis:Zapytanie ofertowe - zakup laptopa 1 szt.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0830/20 - Konfigurowalne ramię do stabilizacji trajektorii igły biopsyjnej

Część 1
Zapytanie ofertowe- laptop 1 sztuka

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy laptopa- 1 szt. w celu realizacji projektu ,,Konfigurowalne ramię do stabilizacji trajektorii igły biopsyjnej".
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-17
3. Ofertę należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności lub na pocztę elektroniczną: zamowienia@accrea.com.
Termin składania:2023-02-17
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Dopuszcza się możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:
1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego.
1.2. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;
b) w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.);
c) w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca;
d) w przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;
e) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy;
f) w przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania;
g) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej
h) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przygotowaniu miejsca dostawy, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego itp.;
i) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty;
j) dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron umowy.
1.3. Pozostałe zmiany umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
b) zmiana miejsca realizacji zamówienia/dostawy;
c) zmiana warunków i terminów płatności;
d) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
e) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie;
f) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta sporządzona na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Przedmioty oferty muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Preferowane są pliki w formacie PDF, na papierze firmowym lub co najmniej opatrzone pieczęcią firmową. Do oferty konieczne jest dołączenie Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym - Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. Przygotowanie ofert na innych formularzach nie będzie przyjmowane.
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpłynięcia na pocztę elektroniczną Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferta powinna obejmować wszystkie warunki wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Dopuszcza się możliwość składania ofert uzupełniających.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę w odpowiedzi na niniejsze postępowanie.
8. Dopuszcza się możliwość składania ofert w walutach innych niż złoty (PLN). Waluty obce zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania.
9. Pozyskiwanie dodatkowych informacji dotyczących zamówienia (z wyłączeniem informacji wrażliwych, które mogą mieć wpływ na ocenę ofert/wybór najkorzystniejszej oferty) jest możliwe jedynie poprzez drogę mailową. Mail do kontaktu: zamowienia@accrea.com.
10. Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na warunkach i zasadach wskazanych w niniejszym zapytaniu.
11. Oferty niekompletne, niepodpisane mogą zostać odrzucone przez Zamawiającego.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień złożonych ofert w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy i bez podawania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują roszczenia związane z udziałem w postępowaniu, w tym związane z kosztami przygotowania i złożenia oferty.
14. Termin realizacji zamówienia wyznaczony jest do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy z Zamawiającym. Ewentualne zmiany terminu dostawy po zawarciu umowy uwzględniane będą w formie aneksu do umowy.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-02-09
Data ostatniej zmiany
2023-02-09 15:01:18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu: 100 pkt
1. Kryterium - cena:
- punktacja: od 0 do 100 pkt
- waga: 100%
Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w tym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Sylwia Myśliwiec
tel.: 817479095
e-mail: zamowienia@accrea.com
Kod CPV:30213100-6
Numer dokumentu:2023-837-145953
Źródło: Internet i własne
Załączniki: