Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22535756 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-01-10
Przedmiot ogłoszenia:Zakup lasera 3D
Organizator:ELDRUT Sp. z o. o. Sp. k
Adres: Przebendów 42A, 39-308 Wadowice Górne
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. mielecki
Państwo: Polska
NIP:PL8171844298
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/87445
Opis:Zakup lasera 3D.
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.04.00-10-0022/19 - Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej celem poprawy konkurencyjności firmy ELDRUT

Część 1
Laser 3D

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
W ramach zadania zaplanowano zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie lasera z osią obrotową służącego do cięcia i palenia profili, rur, kształtek ze stali w sposób niestandardowy, pod dowolnie zaprojektowanym kątem, w sposób umożliwiający łatwe i szybkie pasowanie wypalonych elementów. Palenie osią obrotową pozwoli na zaoszczędzenie czasu oraz surowca. Urządzenie zapewni dokładność wykonania pozwalającą na pominięcie procesu kontroli każdej wykonanej sztuki przez operatora.
Podstawowe parametry techniczne:
- Minimalna długość palonego materiału - 3mb
- Minimalna średnica palonego elementu - 120mm
- Minimalna grubość ścianki ciętego profilu - 6mm
- Nominalny wymiar ciętego arkusza X: nie mniej niż 1500 mm
- Nominalny wymiar ciętego arkusza Y: nie mniej niż 3000 mm
- Wymiar ciętego arkusza X: nie mniej niż 1600 mm
- Wymiar ciętego arkusza Y: nie mniej niż 3100 mm
Parametry techniczne lasera:
- System do cięcia rur i profili zintegrowany z laserem pozwalający na obróbkę rur okrągłych i profili prostokątnych o poniższych parametrach; profile prostokątne od 20x20 mm do 100x100 mm, rury od średnicy 20 mm do 150 mm, długość ciętego odcinka 3000 mm
- Cięcie rur ma odbywać się wewnątrz całkowicie zabudowanej komory lasera
- Nominalny zakres ruchów roboczych X: nie mniej niż 1600 mm
- Nominalny zakres ruchów roboczych Y: nie mniej niż 3100 mm
- Nominalny zakres ruchów roboczych Z: nie mniej niż 120 mm
- Prześwit pod dyszą: nie mniej niż 100 mm
- Minimalna prędkość pustych przejazdów w osi X: 180 m/min
- Minimalna prędkość pustych przejazdów w osi Y: 180 m/min
- Doprowadzenie wiązki laserowej od rezonatora do głowic: światłowód
Parametry techniczne maszyny:
- Rezonator o mocy nie mniejszej niż 4kW
- Całkowita długość korpusu maszyny ze zmieniaczem maks. 17 m
- Całkowita szerokość korpusu lasera maks. 3 mb
- Rezonator typu ,,fiber" - z układem kontroli mocy i bezpieczeństwa
- Automatyczna kalibracja układu regulacji wysokości dyszy
- Automatyczne wykrywanie pozycji arkusza i dopasowanie ścieżki narzędzia do jego położenia
- Napędy osi X, Y, Z: magnetyczne silniki liniowe
- Obustronny napęd bramy silnikami liniowymi
- Kontrola oraz korekcja kąta bramy
- Budowa głowicy zapewniająca ochronę przed zanieczyszczeniem soczewek
- Głowica wyposażona w system antykolizyjny
- Minimalna nośność stołu: 800 kg
- Automatyczny zmieniacz palet
- Napęd stołu, pozwalający na precyzyjne ustawianie palet z pełną kontrolą pozycji oraz umożliwiający wygodne przeprowadzanie czynności konserwacyjnych i serwisowych
- Odpylacz z automatycznym czyszczeniem filtrów
- Pojemniki na odbiór odpadów powstałych w procesie cięcia
- Zintegrowany system chłodzenia agregatem z cyfrową stabilizacją temperatury
- Automatyczna wycena cięcia, ofertowanie oraz raporty produkcyjne
- Możliwość tworzenia, edycji, rozkładu części bezpośrednio na pulpicie sterowania lasera
- Automatyczne rozcinanie odpadów
- Grawerowanie opisów na detalach
- Funkcja oszczędzania gazów przy długich przejazdach
- Automatyczny pomiar pozycji arkusza
- Zdalna diagnostyka systemu przez Internet
- Drzwi przednie z automatyczną blokadą na czas cięcia
- Możliwość korekcji ciśnienia gazu tnącego przez operatora
- Możliwość wycinania sprężonym powietrzem
- Konstrukcja maszyny monolityczna samonośna, niewymagająca fundamentowania
- Cięcie rur ma odbywać się wewnątrz całkowicie zabudowanej komory lasera
- Żuraw załadowczy z systemem próżniowym, minimalna nośność żurawia 800kg
Parametry dotyczące systemu i obsługi:
- System odpylania z podziałem na strefy, przełączające się automatycznie
- System zasilania gazami tnącymi, tlen i azot, zmiana gazu w trybie automatycznym z jednoczesną regulacją ciśnienia oraz zabezpieczeniem przed skutkami spadku ciśnienia
zasilania gazami poniżej dozwolonej wartości
- Wielofunkcyjny panel sterowania z regulacją położenia, z pełną klawiaturą i myszą,
- Moduł importu zleceń z programów ERP
- System sterowania z wbudowanym modułem CAD, CAM, CNC i Nesting
- System sterowania maszyny z możliwością bezpośredniego wczytywania plików .dxf .dwg .plt
- Gniazdo ETHERNET, umożliwiające podłączenie sieci LAN oraz zintegrowanie lasera z systemami informatycznymi klienta
- Kabina zabezpieczająca operatora, drzwi dostępowe do strefy roboczej ze wszystkich stron lasera
- System sterowania z Dynamiczną Analizą Wektorów
Dodatkowe wymagania:
- Częstotliwość regulatorów pozycji min 20kHz
- Sprzętowy interpolator HSM
- Gwarancja na całe urządzenie: nie krótsza niż 24 miesiące
- Czas trwania licencji na oprogramowanie projektowe: dożywotnio
- Czas reakcji na usterkę: nie dłuższy niż 48 h
- Instrukcja obsługi w języku polskim
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-02-09
Termin składania:2022-02-09
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
mielecki
Gmina
Wadowice Górne
Miejscowość
Wadowice Górne
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT możliwa jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-).
2. W przypadku cofnięcia albo zmiany decyzji o przyznaniu Zamawiającemu środków na realizację przedmiotu umowy lub ograniczenia środków finansowych przez stosowny organ lub instytucję, zmianie (ograniczeniu) może ulec: zakres rzeczowy przedmiotu umowy i/lub wynagrodzenie umowne. W takim przypadku możliwa jest także w szczególności zmiana: terminu realizacji przedmiotu umowy i/lub sposobu i/lub metody realizacji przedmiotu umowy.
3. W przypadku uzgodnień Zamawiającego ze stosownym organem lub instytucją zmiany co do zakresu lub sposobu realizacji projektu lub w przypadku konieczności dokonania zmiany realizacji projektu ze względu na wymagania albo zalecenia właściwego organu lub instytucji i/lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich etc., możliwa jest w szczególności zmiana: zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i/lub terminu realizacji przedmiotu umowy, sposobu i/lub metody realizacji przedmiotu umowy, i/lub wynagrodzenia umownego.
4. W przypadku zaistnienia innych okoliczności, bez względu na ich charakter, w tym także leżących po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami możliwa jest w szczególności zmiana: zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i/lub terminu realizacji przedmiotu umowy i/lub sposobu i/lub metody realizacji przedmiotu umowy i/lub wynagrodzenia umownego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Oferent musi dysponować wiedzą i doświadczeniem zdolnym do wykonania dostawy. Dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższego wymogu jest podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu znajdujące się w załączniku nr 1. oraz przesłanie informacji w zakresie spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu:
a. Oferent posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech realizacji z zakresu przedmiotu zamówienia o wartości każdej usługi co najmniej 2 000 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferent musi dysponować potencjałem technicznym zdolnym do wykonania dostawy. Dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższego wymogu jest podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu znajdujące się w załączniku nr 1.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-10
Data ostatniej zmiany
2022-01-10

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Cena - do 80 punktów
Punkty w tym kryterium przyznawane będą według następującego wzoru:
C= (Cn/Co)*80
Gdzie:
C - liczba punktów za cenę ofertową
Cn - cena netto najkorzystniejszej oferty (oferta z najniższą ceną)
Co - cena netto rozpatrywanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2. Liczba dwugodzinnych spotkań konsultacyjnych z Zamawiającym - do 20 punktów
Punkty w tym kryterium przyznawane będą według następującego wzoru:
S= (So/Sn)*20
Gdzie:
S - liczba punktów za liczbę spotkań
Sn - najwyższa liczba spotkań wśród wszystkich rozpatrywanych ofert
So - liczba spotkań rozpat
Kontakt:Osoby do kontaktu
Bartosz Pietras
tel.: -
e-mail: b.pietras@eldrut.pl
Kod CPV:42000000-6
Numer dokumentu:2022-14215-87445, ZO.ELDRUT.09.21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: