Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23708782 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-08-11
Przedmiot ogłoszenia:Zakup łóżek
Organizator:Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
Adres: ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Przemyśl
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 16 677 52 04
Strona www:https://portal.smartpzp.pl
Opis:Przedmiot zamówienia:
Zakup 6 szt. łóżek szpitalnych Opis przedmiotu zamówienia zgodny z załącznikiem nr 1 i 2 dla poszczególnych zadań.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=32203216
Termin złożenia oferty: 17.08.2022 r. do godz. 14:00,
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 17.08.2022 r. do godz. 14:15,
Termin składania:2022-08-17
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: max. 8 tygodni
Wymagania:Warunki realizacji zamówienia, (warunki płatności, termin dostawy, termin gwarancji)
Warunki płatności:
60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury
Termin gwarancji (min. 24 miesięcy) od daty przekazania urządzenia potwierdzonej protokołem zdawczo -
odbiorczym
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: (cena, termin płatności, dostawy)
4.1. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o kryteria, jn.:
L.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie (waga) Opis metody przyznania punktów
1. Cena: wartość brutto podana w formularzu ofertowym (wg załącznika nr 1 do zaproszenia) 85% Cena oferty o najniższej wartości -x max. I. pkt x waga % Cena oferty badanej (max. liczba punktów do obliczeń: 100)
L.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie (waga) Opis metody przyznania punktów
2. Parametry techniczne oferowane przez wykonawcę - wg załącznika nr 2 do zaproszenia rozdział nr 1 pkt 1) i 2) 10 % Suma przyznanych punktów oferty badanej - x max. I. pkt x waga % Najwyższa liczba przyznanych punktów w postępowaniu ( max. liczba punktów do obliczeń: 100 )
3. Gwarancja i obsługa serwisowa oferowane przez wykonawcę -wg załącznika nr 2 do zaproszenia rozdział nr II pkt 1 (Gwarancja i obsługa serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna) 5% Suma przyznanych punktów oferty badanej - x max. I. pkt x waga % Najwyższa liczba przyznanych punktów w postępowaniu ( max. liczba punktów do obliczeń: 100 )
4.2. Każda oferta podlegała będzie przeliczeniu wg podanych wyżej wzorów matematycznych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc znaczących) oraz opisu w załącznikach do niniejszego zaproszenia określających przedmiot zamówienia.
4.3. Zamawiający poprawi w tekście oferty ewentualne:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze opisem przedmiotu zamówienia , - niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Kontakt pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie tylko i wyłącznie za pomocą elektronicznej platformy zakupowej SMARTPZP pod numerem postępowania: SAM_4_2022_54a.
W przypadku awarii platformy zakupowej Zamawiający dopuszcza kontakt pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za pomocą tradycyjnej poczty elektronicznej pod powyżej wskazanym adresem lub sekretariat@wszp.pl.
8. Sposób przygotowania oferty:
8.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych .pdf podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną.
8.2. Wszystkie załączniki do oferty oraz dokumenty stanowiące oświadczenia powinny być podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. Umocowanie musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
8.3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia.
8.4. Do oferty należy dołączyć:
a. wypełniony zał. nr 1 - formularz ofertowym,
b. wypełniony zał. nr 2 - opis przedmiotu zamówienia,
c. wypełniony zał. nr 5 - oświadczenie RODO,
d. deklarację zgodności, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022, poz. 974): do obrotu i używania mogą być wprowadzone wyroby medyczne oznakowane znakiem CE oraz ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG -dotyczy wszystkich wyrobów medycznych, na które składana jest oferta - w przypadkach wymaganych prawem. Dokument ten może być przedstawiony w formie kserokopii, ale musi być opatrzony klauzulą za zgodność z oryginałem
- przez Wykonawcę. W przypadku, jeżeli asortyment nie jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie.
e. certyfikat CE - wymagany tylko w przypadku gdy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym zakwalifikowanym do klasy: I sterylna, I z funkcją pomiarową, MA, IIB, III, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022, poz. 974): do obrotu i używania mogą być wprowadzone wyroby medyczne oznakowane znakiem CE oraz ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG -dotyczy wszystkich wyrobów medycznych, na które składana jest oferta - w przypadkach wymaganych prawem. Dokument ten może być przedstawiony w formie kserokopii, ale musi być opatrzony klauzulą za zgodność z oryginałem
- przez Wykonawcę. W przypadku, jeżeli asortyment nie jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie.
f. zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania lub wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022, poz. 974): do obrotu i używania mogą być wprowadzone wyroby medyczne oznakowane znakiem CE oraz ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG -dotyczy wszystkich wyrobów medycznych, na które składana jest oferta - w przypadkach wymaganych prawem. Dokument ten może być przedstawiony w formie kserokopii, ale musi być opatrzony klauzulą za zgodność z oryginałem
- przez Wykonawcę. W przypadku, jeżeli asortyment nie jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie.
* Deklaracja zgodności i certyfikat CE na cały przedmiot zamówienia, nie na części składowe, zgodna z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE),
g. Strukturę serwisową gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji - należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności),
h. Oświadczenie producenta lub Wykonawcy potwierdzające parametry techniczne załączone w załączniku nr 2,
i. Potwierdzenie parametrów technicznych odpowiednimi skanami instrukcji obsługi, instrukcji serwisowej, kart katalogowych lub skanami broszur w języku polskim przez Wykonawcę - dla parametrów z zał. nr 2 opatrzonych dopiskiem ,,Instrukcja lub broszura zgodnie z rozdz. III pkt 4",
j. dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać umocowanie do podpisania oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)),
k. jeżeli umocowanie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu, o którym mowa powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę,
8.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 5 zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8.6. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę
9. Wybór wykonawcy:
9.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcy zostaną powiadomieni przez elektroniczną platformę zakupową.
9.2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, którego oferta spełni wymagania określone w niniejszym zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria w pkt 4.1.
9.3. Na czynność wyboru wykonawcy przysługuje odwołanie do Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - w terminie 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników postępowania ofertowego.
9.4. W przypadku wniesienia odwołania na czynność wyboru Zamawiający ustosunkuje się do odwołania w terminie do 2 dni roboczych od daty wniesienia odwołania. Decyzja Zamawiającego będzie ostateczna. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania nie zostanie zawarta umowa w przedmiocie określnym niniejszym zaproszeniem -żaden z Wykonawców nie ma roszczenia o zawarcie takiej umowy.
10. Termin związania z ofertą:
10.1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
10.2. Termin związania ofertą po stronie Zamawiającego oraz ostateczność wyboru oferty najkorzystniejszej biegnie po dniu możliwości złożenia odwołania do dyrektora bądź rozstrzygnięcia ewentualnego odwołania, zgodnie z pkt 9.3 i 9.4.
11. Zawarcie umowy:
Zamawiający zawrze umowę według wzoru stanowiącego zał. nr 3 ,,projekt umowy" do niniejszego zaproszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
12. Inne:
12.1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami
Michał Smelik - msmelik@wszp.pl - tel.: 16 677 52 04
Numer dokumentu:SAM_4_2022_54a
Źródło: Internet i własne