Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-11-03
Przedmiot ogłoszenia:Zakup materiałów budowlanych
Organizator:Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Adres: Aleja Niepodległości 930, 81-861 Sopot
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Sopot
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58 551 21 15
E-mail:
Opis:Zakup materiałów budowlanych
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze ZP-90/NZ/2023/DD dotyczącej udzjelenia zamówienia na dostawę o wartości niższej niż kwota 130.000,00 PLN, zgodnie z art. 2 ust 1 pkt.l ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023 póz. 1605 z późn.zm.) na: ,,Zakup materiałów budowlanych"
l. Opis przedmiotu zamówienia:
L.p. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDN. MIARY ILOŚĆ Cena jednostkowa netto zł Cena jednostkowa brutto zł
1 Zaprawa szybkoschnąca do osadzania poziomowania pokryw włazów kg 1
2 Zaprawa szybkowiążąca do szybkiego osadzania elementów metalowych w betonie kg 1
3 Cement portlandzki CEM II R 32,5 tona 1
4 Zaprawa klejowa elastyczna i mrozoodporna kg 1
5 Asfaltowy roztwór gruntujący litr 1
6 Szkło wodne sodowe R-145 litr i
7 Cementowa zawierająca tras, szybkowiążąca i wysokowytrzymała zaprawa fugowa PFM kg 1
8 Impregnat do kostki brukowej litr 1
9 Mieszanka mineralno asfaltowa do napraw na zimno kg 1
10 Środek do usuwania pozostałości po cemencie litr 1
11 Wapno budowlane kg 1
12 Biały cement 52,5 R kg 1
13 Plastyfikator do betonu kg 1
14 Wodouszczelniacz do betonu litr 1
15 Izolacja przeciwwilgociowa IZOBUD litr 1
16 Folia budowlana czarna m2 1
17 Farba akrylowa emulsyjna litr 1
18 Emulsja gruntująca litr 1 1
19 Benzyna ekstrakcyjna litr 1
20 Papa nawierzchniowa m2 1
RAZEM:
Powyższe zestawienie nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Służyć ma jedynie do porównani
oceny złożonych ofert oraz wyboru Wykonawcy. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa (wzór umowy załączono do niniejszego zapytania ofertowego).
Zamawiany asortyment oraz ilości wynikać będą z bieżących potrzeb Zamawiającego i wykraczać mogą poza zakres formularza ofertowego. Za asortyment wykraczający poza zakres formularza ofertowego zamawiający zapłaci ceny obowiązujące w dniu zakupu.
Dostarczone materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne oraz karty charakterystyki produktu.
Ewentualne palety magazynowe mają zostać uwzględnione w cenie zakupionego materiału.
Ilość i asortyment będzie każdorazowo uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Zgłoszenie zapotrzebowania określonej ilości przedmiotowego zamówienia odbywać się będzie telefonicznie, e-mailem przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
Zamawiany asortyment oraz ilości wynikać będą z bieżących potrzeb Zamawiającego i wykraczać mogą poza zakres formularza ofertowego. Za asortyment wykraczający poza zakres formularza ofertowego Zamawiający zapłaci ceny obowiązujące w dniu zakupu.
Zamawiający przewiduje formę zakupu bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, jeżeli siedziba Wykonawcy znajdować się będzie w odległości nie większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego.
W przypadku Wykonawcy, którego siedziba będzie w odległości większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego, transport zamawianego asortymentu leżeć będzie po stronie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
Miejsce i termin składania ofert: 3. TERMIN SKŁADANIA ofert: 13.11.2023r, do godz. 11:00
4. Miejsce składania ofert: na adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdiz.sopot.ol Forma składania ofert: e-mail elektronicznie.
Termin składania:2023-11-13
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.
Wymagania:2. Wykonawca zobowiązany jest podać odległość w km od miejsca wydania przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot) - odległość należy podawać w kilometrach wyłącznie według wskazania: (https://www.google.pl/maps/-w opcji najkrótsza trasa). Odległość nie może mieć wartości
O km i nie może przekraczać 25 km.
6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: cena waga 100 %
7. W załączeniu przekazuje się Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy, w którym określono wszystkie warunki zmian Umowy, jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania.
8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: bip.zdiz.sopot.pl.
9. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrą i słownie.
10. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
11. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz oferty (Załącznik Nr 1);
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 4);
12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli Zamawiający nie będzie mógł uzyskać tych danych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. póz. 1114 oraz z 2016 r. póz. 352);
13. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres związania umową. Cena ta musi obejmować całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia.
14. Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia dokonywana będzie przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym, na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną musi w swojej treści jako Nabywcę wskazywać -
Gminę Miasta Sopotu, z siedzibą ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563; która winna być dostarczona na adres Odbiorcy: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, pod rygorem uznania faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych.
15. Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za
pośrednictwem platform. Wykonawca przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/. Dane konta Zamawiającego: Nazwa podmiotu: zdizsopot Adres PEF : 5851003159
Numer dokumentu:ZP-90/NZ/2023/DD
Źródło: Internet i własne
Załączniki: