Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-11-10
Przedmiot ogłoszenia:Zakup materiałów do prac badawczych na wykonanie m.in. modeli urządzeń
Organizator:ERKO sp. z o.o. sp. k
Adres: ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042 Jonkowo
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:735924985
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16324
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/1.1.1/2020/BPS na zakup materiałów na wykonanie m.in. modeli urządzeń realizowane jest w ramach prac badawczych projektu NOWA GENERACJA, INTELIGENTNYCH URZĄDZEŃ DO KSZTAŁTOWANIA SZYN PRĄDOWYCH POIR.01.01.01-00-0635/19-00 z dnia 10.11.2020 r.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Wariant 1.
ALUMINIUM
Wymiar a x b [mm] Rodzaj Stan umocnienia Ilość MB Koszt 1 MB SUMA
1 30 x 5 1050 O lub 0/H111 78
2 50 x 5 1050 O lub 0/H111 78
3 80 x 5 1050 O lub 0/H111 51
4 50 x 10 1050 O lub 0/H111 49
5 80 x 10 1050 O lub 0/H111 55
6 100 x 10 1050 O lub 0/H111 42
7 120 x 10 1050 O lub 0/H111 17
Wariant 2
ALUMINIUM zamienniki
Wymiar a x b [mm] Rodzaj Stan umocnienia Ilość MB Koszt 1 MB SUMA
1 30 x 5 1070 O lub 0/H111 78
2 50 x 5 1070 O lub 0/H111 78
3 80 x 5 1070 O lub 0/H111 51
4 50 x 10 1070 O lub 0/H111 49
5 80 x 10 1070 O lub 0/H111 55
6 100 x 10 1070 O lub 0/H111 42
7 120 x 10 1070 O lub 0/H111 17
Wariant 3
ALUMINIUM zamienniki
1 30 x 5 1350(A) F lub F10 78
2 50 x 5 1350(A) F lub F10 78
3 80 x 5 1350(A) F lub F10 51
4 50 x 10 1350(A) F lub F10 49
5 80 x 10 1350(A) F lub F10 55
6 100 x 10 1350(A) F lub F10 42
7 120 x 10 1350(A) F lub F10 17
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć materiał w odcinkach handlowych z każdego wymiaru (sztangi 3m lub 4m lub 5m) z uzupełnieniem do pełnej sztangi. Ze względu na nietypowość produkcji materiału, dopuszczamy odchyłkę ilości odcinków handlowych o 3 sztuki.
2. Materiał nie może być cięty z blachy. Materiał musi spełniać normy: EN 755-1 , EN 755-3 , EN 753-3 , EN 755-2 w przypadku stopu aluminium.
Okres gwarancji
12 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-12-11
Termin składania:2020-12-11
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2020-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olsztyński
Gmina
Jonkowo
Miejscowość
Jonkowo
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0635/19 - Nowa generacja, inteligentnych urządzeń do kształtowania szyn prądowych
Zamówienia uzupełniające
brak
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy lub zamówienia noszącego znamiona umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
a. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie (skrócenie terminu oraz jego wydłużenie) w następujących sytuacjach:
o w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia;
o w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; przypadków siły wyższej; uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe, do zapobieżenia (np. epidemia COVID-19, powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).
b. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie/zamówieniu noszącego znamiona umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT lub innych niezależnych od zamawiającego okoliczności prawno-podatkowych wpływających na ostateczną cenę.
c. Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia ostatecznego sposobu płatności w drodze negocjacji.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Załącznik nr 1.
Szczegółowy opisy techniczny, pozwalający na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia względem wymagań Zamawiającego.
Załącznik nr 2:
Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych i możliwości zrealizowania zamówienia.
Załącznik nr 3:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 4:
Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
Załącznik nr 5:
Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-11-10
Data ostatniej zmiany
2020-11-10

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium PUNKTY
Cena netto w PLN 70
Czas realizacji 30
Kontakt:Osoby do kontaktu
Iwona Galewska-Gurzińska
tel.: 735924985
e-mail: iwona.galewska.gurzinska@erko.pl
Kod CPV:14600000-7
Numer dokumentu:2020-315-16324, 6/1.1.1/2020/BPS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: