Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-08-23
Przedmiot ogłoszenia:Zakup materiałów do prowadzenia zajęć praktycznych
Organizator:Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Wieloosobowe Stanowiska ds.Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków
Adres: ul. Śląska 9, 25-328 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 041/ 366-47-91, fax. 041/ 366-39-26
E-mail:
Opis:,,Zakup materiałów do prowadzenia zajęć praktycznych na kursie ,,Technolog robót wykończeniowych w budownictwie" w CKZ Ostrowiec Świętokrzyski" w ramach Projektu pn. ,,ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z poniższymi wymogami:
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do prowadzenia zajęć praktycznych na kursie ,,Technolog robót wykończeniowych w budownictwie" niezbędnych do realizacji Projektu ,,ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ".
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi przykładowy koszyk produktów ustalony w celu wyboru Wykonawcy oferującego najniższą cenę za koszyk produktów, które będą przez Zamawiającego najczęściej kupowane.
4. Zakres rzeczowy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Zaproszenia, które stanowią integralną część Zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 13. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub drogą elektroniczną na adres zamowienia@zdz.kielce.pl do dnia 29.08.2023 do godz. 11:00.
Termin składania:2023-08-29
Miejsce i termin realizacji:6. Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z zapotrzebowaniem do 30.12.2023 r.
Wymagania:3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Wykonawca składający ofertę wskaże w ofercie sklep w którym zamawiający będzie dokonywać zakupów. Sklep musi być usytuowany na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.
1) Oferta musi zawierać:
a) Oświadczenie woli (oferta) - oświadczenia, dokumenty składane wraz z ofertą:
1.
Oferta zgodna z załączonym drukiem ,,Formularza oferty" - Załącznik nr 2 do Zaproszenia
2.
Dokumenty z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy w szczególności:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji -sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca nie składa powyższych odpisów/informacji jeżeli wskaże w Formularzu Ofertowym ich dostępność w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
lub
2) inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika
Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona ,,za zgodność z oryginałem"
lub
3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres.
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonej przez notariusza.
3.
W przypadku złożenia oferty przez PES do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt.
8. Wszelkie oświadczenia i dokumenty składane z ofertą oraz sama oferta powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia - nie więcej niż 50 % wartości przedmiotu zamówienia - polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, na tych samych warunkach finansowych.
12. Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotowi Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku złożenia oferty przez PES do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt. W przypadku niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane oferty innych podmiotów.
2) Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych w zaproszeniu.
4) Na kopercie oferty należy zamieścić DANE WYKONAWCY oraz następujące informacje:
,,Zakup materiałów do prowadzenia zajęć praktycznych na kursie ,,Technolog robót wykończeniowych w budownictwie" w CKZ Ostrowiec Świętokrzyski"
Nie otwierać przed 29.08.2023 godz. 11:00
5) W przypadku składania oferty drogą elektroniczną w formie skanu oferty w temacie wiadomości należy zamieścić informacje ,,Oferta na zakup materiałów do prowadzenia zajęć praktycznych-Technolog-CKZ Ostrowiec"
6) Przedmiotowe Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyż wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania oraz odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający zamieści na tej stronie.
13. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.
2) W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia niezbędne do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji i zaproszeniu: m. in. koszt transportu i wniesienia przedmiotu zamówienia do budynku. Dostawa obowiązuje nawet przy bardzo małej ilości zamawianego towaru.
3) Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty.
4) W formularzu ofertowym należy wycenić wszystkie produkty wg. podanych ilości. Brak wyceny produktu powoduje odrzucenie oferty.
5) Opis kryteriów, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
o Cena oferty brutto: 100%
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania ceny oferty najkorzystniejszej (Cmin) z ceną podaną w ofercie rozpatrywanej (Cor), tj:
C = Cmin. / Cor. x 100%
W ramach niniejszego kryterium Oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Zaproszenia.
Uwagi:15. informacyjna dotycząca RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDZ w Kielcach
o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w ZDZ: e-mail: iod@zdz.kielce.pl, tel. 41/ 366-47-91 w. 123.
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:9. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać pod adresem zamowienia@zdz.kielce.pl.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: